Tidigare år

Här hittar du tekniska nämndens sammanträdeshandlingar från tidigare år.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. - 5. Informationsärenden

6. Tekniska nämndens delårsrapport per 31 augusti

7. Redovisning av internkontroll 2015

8. Tekniska nämndens taxor och avgifter 2016

9. Återrapportering och förslag till hantering av uppdrag om strategi för fler småhustomter

10. Försäljning av del av fastigheten Glasberga 1:4 om ca 7 800 kvm inom Morabergs arbetsområde till Silversläggan 8 AB

11. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Trucken 6 i Moraberg

12. Svar på remiss av betänkandet ”Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27”

13. Återrapportering av frågor väckta under punkten ”Övriga frågor”

14. Uppdrag om säkra skolvägar

15.-19. Anmälnings- och informationsärenden

20. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

6. Beslut om nya föreskrifter om avfallshantering

7. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018

8. Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

9. Genomförandeavtal om markförsäljning och exploatering av fastigheten Kartografen 1 i Björkmossen

10. Genomförandeavtal om markförsäljning och exploatering av fastigheten Rapsen 1 i Blombacka

11. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Traktorn 5 i Moraberg

12. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Traktorn 6 i Moraberg

13. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Syrsan 6 i centrum

14. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Havren 8 i Geneta

15. Försäljning av fastigheterna Fullmånen 3 och 4

16. Yttrande över ” Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg” Remiss från Trafikförvaltningen SLL

17. Yttrande över” Framkomlighetsprogram för Storstockholm” – Remiss från Trafikverket

18. Yttrande över ”Funktionellt prioriterat vägnät” – Remiss från Trafikverket

19. Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

20. Remissyttrande över betänkandet ”Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?”

21.-25. Anmälnings- och informationsärenden

26. Övriga frågor

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärende:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-6. Informationsärenden

7. Utveckling av Störviken – Planläggning, friköp av arrendetomter, utbyggnad av vatten och avlopp (Bordlagt ärende)

8. Försäljning av fastigheten Traktorn 11 inom Morabergs norra arbetsområde i Södertälje kommun, till Henomag AB

9. Intentionsavtal med BoKlok Housing AB angående bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Västergård 1:1 mm

10. Tilläggsavtal med Hemgården Bostadsaktiebolag och ByggR1 AB angående markpris och parkering för området Tältet, fastigheten Sporren 1 m.fl.

11. Markanvisningsriktlinjer för Södertälje kommun

12. Riktlinjer för exploateringsavtal i Södertälje kommun

13. Information om förslag om försäljning av mark, del av Håknäs 12:4 i Järna

14.-18.  Anmälnings- och informationsärenden

19. Övriga frågor

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

6. Tekniska nämndens delårsbokslut per den 30 april

7. Riktlinjer för fordon och drivmedel

8. Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

9. Utveckling av Störviken – Planläggning, friköp av arrendetomter, utbyggnad av vatten och avlopp

10. Information om ”Markanvisningspolicy för Södertälje kommun”

11. Information om ”Riktlinjer för exploateringsavtal i Södertälje kommun”

12. Information om ”Tilläggsavtal Hemgården och ByggR1”

13. Yttrande över motionen ”Mer parkering vid Månskensrinken” Motion av Mats Siljebrand (FP)

14. Yttrande över motionen ”Lyft Torekällberget till högre höjder” Motion av Mats Siljebrand (FP)

15. Yttrande över motionen ”Gör del av gågatan till en rökfri zon” Motion av Mats Siljebrand (FP)

16.-20. Anmälnings- och informationsärenden

21. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Samrådsredogörelse av förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

6. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016”

7. Policy för fordon och drivmedel

8. Remissvar över remiss från hållbarhetsutskottet ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det första året” (4 MB)

9. Internkontrollplan 2015 för tekniska nämnden

10. Yttrande över remiss om parkeringsprogram i Huddinge kommun

11. Försäljning av del av Bränninge gård 1:1 och del av Pershagen 1:4  

12. Förslag till finansiering av utbyggnaden av Stadanvägen               

13. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Traktorn 3 inom Morabergs arbetsområde i Södertälje

14. Information om markanvisning av Rapsen 1

15. Information inför markanvisning Oxbacksgatan (KorsningenNygatan/Turingegatan)

16. Information om kommande försäljning av del av Östertälje 1:15

17. Information om förslag till markanvisningspolicy

18. Översyn av kommunens tomtkö och förmedling av småhustomter – information om den återremitterade delen av ärendet

19. Yttrande över motionen ”Logistik till och från arenaområdet (AXA, fotbollsarenan)” Motion av Joakim Granberg (RP)

20.-24. Anmälningsärenden

25. Övriga frågor

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista pdf, nytt fönster

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-6. Informationsärenden

7. Tekniska nämndens årsbokslut 2014

8. Tekniska nämndens verksamhetsplan 2015

9. Genomförandeavtal om markförsäljning och exploatering av exploateringsområdet kvarteret Orion, del av fastigheten Tälje 1:1

10. Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del av Brunnsäng 1:1 samt KV Cittran 1

11. Information angående försäljning av del av Bränninge gård 1:1, del av Pershagen 1:4 och Pershagen 1:42

12. Ärendet utgår

13.-18. Anmälnings- och informationsärenden

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om yttrande angående rekommendationer för byggande vid Mälaren (Remiss från Länsstyrelsen)

4. Information om yttrande angående vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss 
(Remiss från Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt)

5. Information om missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och information om målvaktsbilar

6. Intentionsavtal med ALM Equity AB inom del av fastigheten Rosenlund 1:1 m.fl.

7. Markanvisningsavtal med Paradoumo Fastighets AB inom fastigheten Ritorp 1:187 mfl

8. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Bisonoxen 1 inom Oxelgrenshagens arbetsområde i Södertälje

9. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Hamstern 2 inom Oxelgrenshagens arbetsområde i Södertälje

10. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Jaken 3 inom Oxelgrenshagens arbetsområde i Södertälje

11. Förvärv av fastigheten Uven 3

12. Inrättande av förstärkt presidium och val av presidiet som utskott för tekniska nämnden mandatperioden 2015-2018

13. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2015-2018

14. - 19. Informations- och anmälningsärenden

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

6. Delårsbokslut per 31 augusti för tekniska nämnden

7. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål & Budget 2015-2017

8. Tekniska nämndens taxor och avgifter 2015

9. Resultat av internkontroll 2014

10. Tidplan för redovisning av uppdragen tagna i samband med antagandet av cykelplanen

11. Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del  av fastigheten Tavesta 1:248, utmed Rönnvägen i Järna

12. Exploatering av del av Hovsjö 1:2

13. Svar på medborgarförslag ”Bygg en badbrygga vid Nya Malmsjöbadet”

14. Svar på motion ”Sortering/återvinning av sopor på stan” Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

15. Svar på motion ”Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvarn” Motion av Mats Siljebrand (FP)

16.-21. Informations- och anmälningsärenden

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Tekniska nämndens delårsbokslut per 30 april 2014

4. Tekniska nämndens internkontroll 2014

5. Samordnad yttre skötsel

6. Trygghetssatsning i tunnlar m.m.

7. Föreläggande från Miljönämnden ”Föreläggande att åtgärda bullerstörningar i samband med drift och underhåll av Storgatan/gågatan”

8. Exploateringsavtal för del av Grusåsen 1:1 - Södertäljeporten
Bilaga 6
Bilaga 7

9. Exploateringsavtal Båtvarvet
Bilagor till avtalen

10. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tälje 1:1, inom kvarteret Venus

11. Uppdaterat exploateringsavtal inom Ekgården Södra, del av fastigheten Ekgården 1:1

12. Omprövning av tomträttsavgälden för fastigheten Gesällen 3 inom Hovsjö arbetsområde i Södertälje

13. Exploateringsavtal om markreglering och genomförande för nybyggnad av förskola i Järna, inom del av fastigheterna Byggklossen 1 och Tavesta 1:248

14. Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del,av fastigheterna Måsnaryd 1:1 och Vasa 1:1 – avslutande av återremitterat ärende

15. Intentionsavtal mellan Södertälje kommun och Specialfastigheter Sverige AB om markförsäljning och exploatering av bl a del av fastigheten Kolpenäs 1:1 i Södertälje

16. Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del av Östertälje 1:15

17. Svar på motion ”Främja flugan med fräcka food trucks” Motion av Mats Siljebrand (FP)

18. Svar på motion ”Iordningställ allmän mark/park till grön park, oas, mellan Coop och Ica Maxi” Motion av Tage Gripenstam (C)

19. Svar på motion ”Akrobatik och estetik i skön förening” Motion av Mats Siljebrand(FP)

20. Svar på motion ”Guldläge för ny Marenbro” Motion av Mats Siljebrand (FP)

21. Ändring av tekniska nämndens sammanträdestid i juni

22. -26. Informations- och Anmälningsärenden

27. Övriga frågor

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-7. Informationsärenden

8. Exloatering och friköp av arrendetomter i Stadan, del av fastigheten Tvetaberg 5:1 (Bordlagt ärende, se handlingarna till förra sammanträdet 2014-03-27)

9. Omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten Pluto 1 på gågatan i Södertälje

10. Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Ekgården 1:1 inom exploateringsområdet Ekgården Norra

11. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tälje 1:1, inom kvarteret Venus

12. Genomförandeavtal Hantverkaren 2 avseende markreglering mm inom detaljplan för Hantverkaren 1 i Södertälje

13. Avgiftsfri parkering under evenemanget Talang Sverige 2014

14. Svar på motion av centerpartiets fullmäktigegrupp ”Säkra skolvägar i Södertälje kommun”

15.-19. Anmälnings- och informationsärenden

20. Övriga frågor

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende

4. Exploatering och friköp av arrendetomter i Stadan, del av fastigheten Tvetaberg 5:1

5. Intentionsavtal mellan Södertälje kommun och Svenska McDonalds AB om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Mariekälla 1:1 i Södertälje

6. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av delar av fastigheten Ritorp 1:1 inom Björkmossens exploateringsområde

7. Remissvar på förslag till utvidgning med mera av Öbacken-Bränninge naturreservat

8. Utökning av boendeparkeringszon i södra området

9. Långtidsparkering för pendlare och boende  

10. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015”

11. Svar på motion ”Trafiken på väg 515 och väg 509 ökar när Tvetatippen expanderar” Motion av Richard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M)

12. Svar på motion ”Sortering/återvinning av sopor på stan”  Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

13. Svar på motion ”Rusta hundrastgårdarna” Motion av Mats Siljebrand (FP)

14. Svar på medborgarförslag ”Infartsparkering vid 749:ans hållplatser och månadsparkering”

15. Svar på medborgarförslag ”Bygg fler parkeringsplatser på Birkavägen/Bruksgatan"

16. Svar på medborgarfråga ”Vad gör kommunen åt buskörning på Östergatan”

17.-22- Informations- och anmälningsärenden

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärenden

4. Tekniska nämndens årsbokslut per 31 december 2013

5. Utgår

6. Förvärv av del av fastigheten Hoxeltorp 1:5 inom Viksberg i Södertälje kommun

7. Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av Örnstugan del 1, del av fastigheten Ekgården 1:1

8. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av exploateringsområdet Igelsta Gård, del av fastigheten Östertälje 1:15

9. Uppdrag att se över kommunens tomtkö och förmedling av småhustomter

10. Nyupplåtelse av tomträtt för idrottshall i Pershagen

11. Exploatering och friköp av arrendetomter i Stadan, del av fastigheten Tvetaberg 5:1

12. Strategi för stadsutveckling i Södertälje

13. Övriga frågor

14. - 19. Informations- och anmälningsärenden

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamhetsplan 2014 för tekniska nämnden

4. Överenskommelse om avslut av avtal samt köp av Tom Tits installationer i stadskärnan

5. Checklista för hållbar utveckling

6. Svar på motion ”Sätt stil på ströget” – Motion av Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD)

7. Svar på medborgarförslag ”Sätt upp en spegel i farlig kurva vid Snäckviken”

8. Övriga frågor

9.-13. Informations- och anmälningsärenden