2016-09-01

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. - 7. Informationsärenden

8. Tekniska nämndens yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2017-2019 (4 MB)

9. Odlingsstrategi
– godkännande av uppdragsbeskrivning etapp 1

10. Omreglering av tomträttsavgäld för Brynjan 11 (Tomträtt industri och handel)

11. Intentionsavtal för Kanalstaden

12. Försäljning av tomträtten Isbjörnen 6

13. Försäljning av tomträtten Eken 13

14. Köp av fastigheten Överjärna-Tuna 5:1 i Södertälje

15.-19. Informations- och anmälningsärenden

20. Övriga frågor