2016-09-29

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Delårsbokslut för tekniska nämnden per den 31 augusti

6. Tekniska nämndens taxor och avgifter 2017

7. Handlingsplan - mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016- 2018

8. Boendeparkering för boende i centrum/citykärnan

9. Uppföljning av avfallsplan 2016

10. Nyupplåtelse av tomträtt gällande Fågelboken 1

11. Svar på medborgarförslag "Inför fri parkering för skådespelare under teaterrepetitioner vid Sagatatern"

12. Svar på medborgarförslag "Sätt upp en bänk framför gamla Frälsningsarméhuset"

13. Yttrande över remiss: Motion av Marita Lärnestad (M) "Försköna platsen mittemot Holmfastristningen"

14.-18. Anmälningsärenden

19. Övriga frågor