2016-11-24

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. - 7. Informationsärenden

8. Remissvar på ”Granskning av underhåll av gator och vägar” Revisionsrapport nr 2/2016

9. Försäljning av tomträtten Laman 1

10. Försäljning av tomträtten Åkerkullan 8 (industri och handel)

11.-15. Anmälnings- och informationsärenden

16. Övriga frågor