Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden

 1. Protokollets justering
 2. Fastställande av dagordning
 3. Information om avfallsplan 2030
 4. Information om TIS - tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar
 5. Information om förstudie Bårstafältet
 6. Information om ekonomisk uppföljning avseende beläggning och gång- och cykelvägar
 7. Information om utemiljö
 8. Information om utökat planområde, Tellus 5
 9. Information om uppdraget landsbygdsstrategi
 10. Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet 2019
 11. Kommunalt stöd till enskilda vägar
 12. Exploateringsavtal om markreglering och genomförande av detaljplanen för Byggklossen 1
 13. Yttrande över remiss: Revisionsrapport 8 2019 Upphandling och inköp
 14. Yttrande över remiss: Revisionsrapport nr 7 2019 Investeringsprocessen
 15. Årsrapport 2019 Tekniska nämnden
 16. Svar på medborgarförslag: Fallolyckor, halkbekämpning och gratis broddar
 17. Svar på medborgarförslag "Fler möjligheter för barn/unga!"
 18. Ärendebalans
 19. Ordföranden informerar
 20. Kontoret informerar
 21. Delegeringsbeslut – anmälningsärende
 22. Meddelanden – anmälningsärende