Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje City i samverkan (SCiS)

4. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2018- 2020

5. Yttrande över revisionsrapport nr 2/2017 ”Granskning av intern kontroll vid fordonsenheten”

6. Försäljning av bostadsrätt i Brf Ragnhildsborg

7. Svar på medborgarförslag "Anlägg en cykelväg mellan Lina Hage och Vattubrinken/Dammkärr"

8. Svar på medborgarförslag "Det behövs ett övergångsställe vid Soldala fritidsgård"

9. Yttrande över motion av Mats Siljebrand (L) "Låt en superkringla pryda södra stadsporten"

10. Markanvisning Stora Ritorp

11.-15. Informations- och anmälningsärenden

16. Övriga frågor

Extra ärende. Yttrande över revisionsrapport nr 9/2016, granskning av delegationsordningar