Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

6. Omreglering av tomträttsavgäld Företagaren 1 (verksamhet)

7. Yttrande över remiss: Anmälan om ny återvinningsanläggning för massor och bygg- rivningsavfall inom fastigheten Jumsta 1:1

8. Yttrande över remissförslag Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

9. Verksamhetsplan 2018 för tekniska nämnden

10.-14. Anmälnings- och informationsärenden

15. Övriga frågor