Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Lägesrapport om bredbandsstrategin

4. Information om remiss "Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall"

5. Information om cykelinvesteringar 2018

6. Information om aktualitetsförklaring av översiktsplanen

7. Yttrande över remiss: Förslag till utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun

8. Framtida utveckling för campingplatserna i Södertälje kommun

9. Yttrande över remiss: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

10. Yttrande över remiss: Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T 19)

11. Yttrande över remiss: Promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

12. Svar på medborgarförslag "Bygg en biogasanläggning i Södertälje"

13. Svar på medborgarförslag "Informera om hur lång tid det tar för olika material att brytas ner"

14. Omreglering av tomträttsavgäld Grävmaskinen 24 (verksamhet)

15. Riktlinjer vid markanvisningar i förtätningsområden

16. Exploateringsavtal avseende den nya detaljplanen för del av Pyramiden 20

17.- 21. Anmälnings- och informationsärenden