Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Fullständig föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

6. Aktualitetsprövning av FRAMTID SÖDERTÄLJE Översiktsplan 2013-2030

7. Tekniska nämndens delårsbokslut per sista april 2018

8. Yttrande över remiss: Skogspolicy för Södertälje kommun

9. Tillägg till tomträttsavtal för Måsnaryd 1:4

10. Avvikelse från råd och anvisningar för uteservering

11. Svar på medborgarförslag: ”Grusåsen behöver en återvinningsstation”

12. Svar på medborgarförslag: "Sätt upp tak över cykelparkeringen utanför Stadshuset"

13-17. Anmälnings- och informationsärenden