Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om ny tobakslag från den 1 juli 2019

4. Information från Telge Återvinning

5. Information om utbyggnad av Stockholm Syd/Almnäs

6. Information om intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tveta-Valsta 4:1

7. Ansökan om förlängning av tidsfrist att färdigställa byggnation Kaxberg 13

8. Ansökan om förlängd tidsfrist att slutföra byggnation för Kaxberg 25

9. Uppdrag om markanvisning för Liljevalchshagen (del av Mariekälla 1:1 och Gullpudran 1)
Karta Naturvärdesinventering

10. Cykelplan 2019 – godkännande av remisshandling
Remisshandling

11. Yttrande över remiss: Ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på Enhörnaleden, Södertälje kommun, länsstyrelsens dnr 2581-24027-2019

12. Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden
Förslag till delegationsordning

13. Svar på medborgarförslag "Sätt upp bänkar längs gångvägen mellan Saltskog och Hovsjö"

14. Svar på medborgarförslag ”Övergångställe/ rondell vid Gröndalsvägen 8”

15. Yttrande över motion från Joakim Granberg (RP) "Boendetransporter till och från Järnagatan/Gågatan"
Motionen

16.-20. Anmälnings- och informationsärenden