Tidigare år

Här kan du hitta utbildningsnämndens sammanträdeshandlingar från tidigare år.

Här hittar du handlingar till utbildningsnämndens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Här hittar du handlingar till utbildningsnämndens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Avstämning av arbetet med att följa upp Skolinspektionens rapport, muntlig information

5. Användarvänligheten på Södertälje kommuns hemsida avseende kö- och placeringsregler på förskolan, muntlig inforamtion

6. Nulägesrapport om arbetet med psykisk ohälsa och stress i skolorna bland elever, muntlig information

7. Plan för systematiskt kvalitetsarbete - avstämning av prioriterade satsningar, muntlig information

8. Forum för dialog mellan utbildningsnämnd och elevråd

9. Revidering av delegationsordning

10. Redovisning av fördelning förstelärare på skola och ämne

11. Remissyttrande över motion av Joakim Granberg (RP) "Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje"

12. Investering produktionsstartbeslut - Täljegymnasiets idrottshall tillgänglighetsanpassas

13. Yttrande till KSL - Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Här hittar du handlingar till utbildningsnämndens sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Ansökan om skolpeng för studier utomlands

5. Dialog med elevråden, fråga från Johanna Lundgren Gestlöf (C), muntlig information

6. Uppföljning/summering av Skolinspektionens rapport, muntlig information

7. Muntlig information om skolornas verksamhetsidéer

8. Medborgarförslag, "Anlägg konstgräs eller vanligt gräs på Lina Hages fotbollsplan"

9. Resultatredovisning och analys - gymnasieskolan

10. Revidering av ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

11. Lokalförsörjningsplan 2015-2020

12. Remissvar på SÖK - Statsbidrag för ökad kvalitet, ett delbetänkande i utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

13. Revidering av delegationsordning

14. Delårsbokslut per den sista augusti 2015

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Lokalförsörjningsplan, muntlig information

5. Planering, beslut och genomförande av en ny skola i Viksberg, muntlig information

6. Resultatredovisning grundskolan

7. Viksbergsskolan och Viksbergshallen - beslut om namn

8. Svar på motion från Sverigedemokraterna, "Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna"

9. Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018
PM Mål och budget 2016-2018

10. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, avstämning av prioriterade satsningar och analyser, muntlig information

4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, avstämning av förbättringsområden på verksamhetsnivå, muntlig information

5. Riktlinjer vid utformning av förskolors och skolors inne- och utemiljö, muntlig information

6. Managementrapport mars, muntlig information

7. Yttrande om "En mer flexibel ämneslärarutbildning" (Dnr hos Regeringskansliet U2015/500/UH)

8. Yttrande om Ansökan från Solviksskolan om att öka med förskoleklass"

9. Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Huddinge kommun (Dnr hos Skolinspektionen 32-2015:928)

10. Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI-gymnasiet i Södertälje i Södertälje kommun (Dnr hos Skolinspektionen 32-2015:741)

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

13. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Genomgång av aktuella investeringar i mål och budget, muntlig information

5. Programutbud gymnasiet, muntlig information

6. Yttrande om "Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola årskurs 4-9 i Södertälje kommun"

7. Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018
Folkhälsoprogram 2015-2018
Bilagor, Folkhälsoprogram 2015-2018

8. Svar på revisionsskrivelse "Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll"

9. Ansökan från Södertäljekyrkan om godkännande nyetablering fristående förskola

10. Ansökan från MYCA Utbildning AB om utökning av platsantalet Parken förskola

11. Remissvar "Södertälje kommuns sociala investeringsfond - Utvärdering efter det första året

12. Ärendebalans, delas ut

13. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

14. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Folkhälsoprgram 2015-2018, informationsärende
Folkhälsoprogram 2015-2018
Folkhälsoprogram 2015-2018, bilagor

4. Utbildningsdirektören informerar

5. Grundskolans analys av resurser och kompetenser i det systematiska kvalitetsarbetet

6. Resultatredovisning betyg HT, årskurs 6 till 9

7. Utbildningsnämndens årsbokslut 2014
OBS! Sent utskick

8. Beslut om lokalanpassningar, budget 2015

9. Samråd föreskrifter om avfallshantering

10. Yttrande över motion från Kristdemokraterna, "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"

11. Ändrad delegationsordning

12. Plansamråd - detaljplan Rosenlund 1:31 med flera

13. Ärendebalans, delas ut

14. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

15. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Presentation av ledamöter och verksamhetschefer

4. Resultatredovisning betyg år 6, 8 och 9, muntlig information

5. Slutredovisning byggprojekt Brunnsängsskolan, muntlig information

6. Inrättande av ett förstärkt presidium

7. Klockslag för presidiemötena

8. Val av presidiet som utskott för utbildningsnämnden mandatperioden 2015-2018

9. Val av ombud till Kommunala handikapprådet, KHR

10. Managementrapport, november 2014

11. Budget 2015
Del 1
Del 2

12. Rutiner för tillsyn av fristående förskolor

13. Nämndens verksamhetsbesök 2015

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Avstämning systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsområde 1-4, muntlig information

8. Uppföljning av Skolinspektionens föregående inspektion, muntlig information

9. Återkoppling av åtgärder och resultat avseende resultatredovisning betyg år 6-9, meritvärde år 9 samt behörighet till gymnasiet

10. Muntlig information om skolplacering

11. Managementrapport oktober

12. Ändrad delegationsordning

13. Svar på medborgarförslag "Vårdutbildning av förskole- och grudskolepersonal i Södertälje kommun"

14. Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

15. Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun

16. Övriga frågor

17. Ärendebalans, delas ut

18. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

19. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Avstämning systematiskt kvalitetsarbete (prioriterade satsningar utifrån resultat och analyser), muntlig information

8. Uppföljning av F-3 satsning, muntlig information

9. Muntlig information om Lina grundskola

10. Svar på revisionsskrivelse, "Granskning av resursfördelningen till skolorna"

11. Plan för systematiskt kvalitetsarbete

12. Ansökan från MOIS Utbildningscenter AB om godkännande nyetablering fristående förskola

13. Svar på motion från Folkpartiet "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"

14. Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng för gymnasieskolan i Stockholms län, yttrande

15. Managementrapport september

16. Utbildningsnämndens yttrande över promemorian Internationella skolor 
(U 2014/5177/S)

17. Förslag till tidplan för utbildningsnämnden 2015

18. Övriga frågor

19. Ärendebalans, delas ut

20. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

21. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Muntlig information om aktuellt systematiskt kvalitetsarbete på verksamhets-ch kommunövergripande nivå

8. Resultatredovisning betygsstatistik gymnasiet

9. Delårsbokslut per den sista augusti 2014

10. Utbildningsnämndens yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017

PM underlag Mål och budget

11. Ändrad delegationsordning

12. Idrottshall Pershagen - beslut om namn

13. Övriga frågor

14. Ärendebalans, delas ut

15. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

16. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Svar på Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje, informationsärende

8. Informationsärende om dom från Förvaltningsrätten i ärendet "Ansökan från MYCA AB om godkännande av nyetablering fristående förskola"

9. Resultatredovisning betyg årskurs 6-9, meritvärde åk 9 samt behörighet till gymnasiet

10. Svar på motion från Folkpartiet "Främja barnens frisknärvaro i förskolan"

11. Upplösning av Barnstugefonden

12. Inköp av IKT - i förskolor och skolor 2012-2013

13. Utställning - detaljplan för Orion

14. Utställning Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

15. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2015

16. Övriga frågor

17. Ärendebalans, delas ut

18. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

19. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Ärenden

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Informationsärende Arbetsmiljöverkets granskning av skolan

8. Läsårstider höstterminen 2015 - vårterminen 2018

9. Lokalförsörjningsplan 2014-2019

10. Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd

11. Skolplacering av grundskoleelever

12. Ansökan om utökat barnantal, Lilla Bullerbyn förskola

13. Yttrande på remiss "Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn" (Socialdepartementet diarienr S2013/46/FS)

14. Ansökan från Sindbad education AB om godkännande nyetablering fristående förskola

15.  Svar på motion från Folkpartiet "Utvärdering av Södertälje skolmodell"

16. Övriga frågor

17. Ärendebalans, delas ut

18. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

19. Meddelanden - anmälningsärenden, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Muntlig information från presidiekonferens med Kommunförbundet Stockholms län, KSL

8. Muntlig information från jämställdhetsseminarium i Gnesta kommun

9. Avstämning systematiskt kvalitetsarbete, utvärdering, muntlig information

10. Byggrapport Igelstavikens grundskola, muntlig information

11. Byggrapport Soldalaskolan, muntlig information

12. Byggrapport Oxbackskolan, muntlig information

13. Delårsbokslut per den sista april 2014

14. Tillägg till lokalbidrag till friskolor

15. Standard- och utformning på förskole- och skolgårdar - maj

16. Utställning -detaljplan för Ekgården Norra

17. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

18. Uppdrag till utbildningskontoret att utveckla ett kommunövergripande ReMidacenter

19. Övriga frågor

20. Ärendebalans, delas ut

21. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

22. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Avstämning systemtiskt kvalitetsarbete, övriga förbättringsområden för aktuellt läsår, muntlig information

8. Uppföljning av riktlinjer för en trygg studiemiljö med arbetsro

9. Resultatredovisning prognos slutbetyg gymnasiesärskolan

10. Resultatredovisning prognos slutbetyg gymnasieskolan

11. Managementrapport mars 2014

12. Ansökan om utökat barnantal, Maria Nyckelpiga förskola

13. Ansökan om ägarbyte Sverigefinska förskolan

14. Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från stiftelsen Vackstanäsgymnasiet om godkännande som huvudman för en särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun

15. Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från föreningen Örjanskolan om godkännande som huvudman för en särskild variant vid den fristående gymnasieskolan Örjanskolans gymnasium i Södertälje kommun

16.Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun

17. Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Steg för framtiden AB om godkännande som  huvudman för en fristående gymnasieskola i Botkyrka kommun

18. Ansökan från MYCA Utbildning AB om godkännande nyetablering fristående förskola

19. Dokumenthanteringsplan för utbildningsnämnden och utbildningskontoret inom Södertälje kommun

20. Plansamråd - detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 (Hoxeltorp skola) i Viksberg, Södertälje

21. Övriga frågor

22. Ärendebalans, delas ut

23. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

24. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Avstämning plan för systematiskt kvalitetsarbete, förbättringsområde 1-3, muntlig information

8. Kartläggning och status för IKT-frågor (informations- och kommunikationsteknik) samt lärplattform, muntlig information

9. Muntlig information om det kommunala informationsansvaret

10. Förslag till beslut om utvidgning med mera av Öbacken-Bränninge naturreservat

11. Investering Mariekäll etapp 1

12. Yttrande till Skolinspektionen angående "Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och och grundskola i Södertälje kommun"

13. Ansökan från Aprendere skolor AB (Elafskolan) om godkännande som huvudman för fristående fritidshem i Södertälje kommun fr o m läsåret 2015/16

14. Managementrapport februari

15. Uppdrag till utbildningskontoret att utveckla ett kommunövergripande ReMidacenter

16. Godkännande för att starta investering i inventarier Igelsta grundskola

17. Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

18. Plansamråd - detaljplan för Minken 2 med mera

19. Investering idrottshall Västergård

20. Övriga frågor

21. Ärendebalans, delas ut

22. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

23. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildingsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Wuxi - Sister City-avtal, lägesrapport, muntlig information

8. Upphandling av städtjänster, muntlig information

9. Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan"

10. Svar på motion från Kristdemokraterna "Inrätta ett vård- och omsorgscollege i Södertälje"

11. Bokslut per den 31 december 2013 för utbildningsnämnden

12. Investering uppgradering kök och matsal 2014

13. Övriga frågor

14. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

15. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

16. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Elevärende

5. Utbildningsdirektören informerar

6. Ordföranden informerar

7. Avstämning för systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsområde 1-4, muntlig information

8. Resultatredovinsning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9

9. Riktade åtgärder förskolan och årskurs F-3 grundskolan

10. Checklista för hållbar utveckling

11. Biblioteksplan för Södertälje kommun

12. Flyktingschablon - modell för fördelning och periodisering av statliga ersättningar för flyktingmottagande

13. Dag för utbildningsnämndens decembersammanträde

14. Managementrapport november 2013

15. Övriga frågor

16. Ärendebalans, delas ut

17. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

18. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut