2016-01-28

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Avstämning av arbetet med att följa upp Skolinspektionens rapport, muntlig information

5. Kvartalsavstämning på enhetsnivå, muntlig information

6. Samverkan med föräldrar förskola och skola, muntlig information

7. Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

8. Ärendebalans

9. Delegeringsbeslut

10. Meddelanden

11. Övriga frågor