2016-02-25

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Uppföljning av pedagogiska måltider, muntlig information

5. Försäkringsersättningar vid inbrott/stöld, uppföljning av fråga från nämnden, muntlig information

6. Avstämning utvecklingsområden systematiskt kvalitetsarbete, muntlig information

7. Resultat föräldraenkät HT 2015

8. Resultatredovisning betyg HT 2015, årskurs 6-9

9. Medborgarförslag "Inför El Sistema på en eller flera skolor"

10. Yttrande om remiss "Mer tid för kunskap", dnr hos Regeringskansliet U2015/04749/S

11. Utbildningsnämndens årsbokslut 2015

12. Ärendebalans

13. Delegeringsbeslut

14. Meddelanden

15. Övriga frågor