2016-03-22

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Uppföljning av sjuktal, muntlig information

5. Prioritering av utemiljöåtgärder avseende lokalanpassningar, muntlig information

6. Rekrytering av förskollärare/lärare, muntlig information

7. Samarbete mellan skola, polis och socialtjänst, muntlig information

8. Psykisk ohälsa och studiemotivation, muntlig information

9. Förslag till VA-plan på remiss

10. Motion "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolor"

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Meddelanden

14. Övriga frågor