2016-04-26

1.Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Säkerhetsarbetet vid utbildningskontorets enheter, muntlig information

5. Attraktionskraft och söktryck vid gymnasieskolan, muntlig information

6. Standard elevdatorer, muntlig information

7. Information om skolplacering av grundskoleelever

8. Ny fritidsverksamhet på Focaultgymnasiet från och med höstterminen 2016

9. Arbetsro - uppföljning utifrån styrdokument

10. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

11. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik och familjevårdsformer om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola, Ekgårdens gymnasiesärskola

12. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Vackstanäsgymnasiet

13. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid S:ta Ragnhildsgymnasiet

14. Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Aprendre Skolor AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Min Skola Norsborg

15. Investering produktionsstart kök och matsal 2016 - Stålhamraskolan

16. Investering produktionsstart uppgradering utemiljö 2016 - Rösberga förskolecenter

17. Beslut om medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond - ansökan "Förebyggande och riktade insatser i Ronna/Geneta/Lina"

18. Ärendebalans

19. Delegeringsbeslut

20. Meddelanden

21. Övriga frågor