2016-05-26

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Kvartalsuppföljning enheter

5. SKA - utvärdering, utvecklingsområden och förbättringsområden

6. Delårsbokslut 30 april 2016

7. Skolplacering av grundskoleelever

8. Investering prouktionsstart - Viksbergsskolan och Viksbergshallen

9. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

10. Begäran att få beslut DB § 2016-527, DB § 2016-583, DB § 2016-584 och DB § 2016-585 omprövat

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Meddelanden

14. Övriga frågor