2016-06-16

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Drift- och underhåll av lokaler, muntlig information

5. Rapport över vilka skol- och förskolebyggnader som är mest utsatta för skadegörelse samt kostnader, muntlig information

6. Genomgång av säkerhetsläget på skolorna, muntlig information

7. Systematiskt kvalitetsarbete - resultatredovisning grundskolan, betyg år 9, nationella prov, muntlig information

8. Muntlig information om hot och våld samt sjukskrivningar

9. Rapport från projektet "Hållbar arbetshälsa", muntlig information

10. Föräldrasamverkan, muntlig information

11. Yttrande över motion från Beata Kuniewicz och Tommy Hansson (SD), "Nattvandring för ett tryggare Södertälje"

12. Yttrande över motion av Liberalernas fullmäktigegrupp (L), "Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga"

13. Reviderat avtal Gymnasieantagningen Stockholms läns tjänster

14. Ersättning för sexåringar i förskolan

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden

18. Övriga frågor