2016-09-29

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete

5. Styrning av strategiska resursfrågor, övergripande plan, muntlig information

6. Lokalförsörjningsprogram, muntlig information

7. Förskolans effekter på grundskolans resultat, muntlig information

8. Uppföljning av enheterna, muntlig information

9. Genomgång av riktade statsbidrag, muntlig information

10. Investering produktionsstart Soldalaskolans tillbyggnad

11. Delårsbokslut augusti 2016

12. Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

13. Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Öppna kommunens idrottshallar under loven"

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden

17. Övriga frågor