2016-10-25

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Riktade insatser mot pojkar i Hölöskolan för förbättrade resultat, muntlig information

5. Redovisning av säkerheten vid kommunens skolor, muntlig information

6. Fördelning av reurscentrums resurser till skolorna, muntlig information

7. Resultat av internkontroll 2016

8. Lokalförsörjningsbehov 2016-2021

9. Tidplan för utbildningsnämnden2017

10. Svar på Kommmunförbundets Stockholms läns rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program i gymnasieskolan

11. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2017

12. Remissvar på SOU 2016:46 Samordning, ansvar och kommunikation (SAK) - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser

14. Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats samt anmälningsansvarig enligt Lex Maria

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden

18. Övriga frågor