2016-12-08

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Föräldrasamverkan, uppföljning, muntlig information

5. Antalet sjuksrivningar av lärare i kommunen, muntlig information

6. Hållbar arbetshälsa, presentation av åtgärdsprogram och plan för alla enheter, muntlig information

7. Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016

8. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

9. Handlingsplan Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

10. Verksamhetsplan och budget 2017

11. Redovisning av antalet anmälningar av kränkningar till Barn- och elevombudet och skolinspektionen under 2016

12. Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivå

13. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp "Öppna kommunens idrottshallar under loven"

14. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan"

15. Svar på kommunstyrelsens remiss av Strategi för ökad medborgardialog

16. Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

17. Översyn av nämndreglemente

18. Svar på revisionsrapport - granskning av kvalitet på och upphandling av tolkar

19. Regler för utköp av elevdatorer

20. Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2017 samt dialoger med elvråd

21. Omföring av investeringsmedel passagesystem och inbrottslarm idrottshallen Campus Telge

22. Ärendebalans

23. Delegeringsbeslut

24. Meddelanden

25. Övriga frågor