Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret - KAA, muntlig information

5. Lokalförsörjningsbehov 2018-2023, muntlig information

6. Resultatredovisning grundskolan

7. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2019

8. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2019-2021

9. Ärendebalans

10. Delegeringsbeslut

11. Meddelanden

12. Övriga frågor