Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte alla handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildingsdirektören informerar

4. Information om pågående upphandlingar, muntlig information

5. Information om Resurscentrum, muntlig information

6. Miljöbokslut utbildingsnämnden 2018

7. Vuxenutbildningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2019

8. Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning

9. Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i Södertälje kommun

10. Ansökan från Lilla Bullerbyns Ideella Förening om utökning av platsantalet vid Lila Bullerbyns förskola

11. Resultatredovisning vuxenutbildningen 2018

12. Ärendebalans

13. Delegeringsbeslut

14. Meddelanden

15. Övriga frågor