Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Vårdinge-Mölnbo har runt 2 000 invånare och har varit en egen kommundel med egen kommundelsnämnd sedan 1989.

Kommundelarna Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna samt Vårdinge-Mölnbo ansvarar i sina områden för de verksamheter som, med vissa undantag, facknämnderna har inom Södertäljes tätort.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd är en politisk nämnd och består av förtroendevalda - nio ledamöter och nio ersättare - som sammanträder cirka en gång i månaden.

Kommundelsnämnden Vårdinge-Mölnbo omfattande Vårdinge församling ansvarar bland annat för att:

  • driva förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola
  • sköta fritids- och kulturverksamhet, däribland kommundelsbibliotek och fritidsgårdar samt skötsel av kommunala idrottsplatser, badplatser, campingplatser och motionsspår
  • lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter
  • planera och driva parker och grönområden
  • planera och sköta lokalgator
  • hantera ärenden om skolskjuts för elever i förskola, förskoleklass, grundskola eller obligatorisk särskola
  • anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
  • avgöra vissa bygglovspliktiga ärenden
Bild på Bengt Tandberg (C)

Bengt Tandberg (C)

Ordförande Telefon: 070-200 25 26 E-post: bengt.tandberg@sodertalje.se

Mikael Kjelleros-Endrell

Nämndsekreterare Telefon: 08-523 066 35 E-post: Mikael.Kjelleros-Endrell@sodertalje.se