Här hittar du Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträdeshandlingar från tidigare år.

Vårdinge-Mölnbo sammanträdeshandlingar 2015
2015-12-01

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 1 december 2015. Observera att sammanträdet startar kl. 16.00, är öppet för allmänheten från kl. 16.30 och kommer att äga rum i Sockenstugan vid Vårdinge kyrka.

Vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och får enligt lag inte publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning från ekonomibyggnad till fiskodlingsanläggning samt tillbyggnad av densamma inklusive återställande mark, Edesta 7:1

6. Ansökan om bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad till fiskodlingsanläggning samt tillbyggnad av densamma, Edesta 7:1

7. Edesta 7:1, förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus - Ärendet utgår

Allmänna ärenden

8. Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård - informationsärende

9. Överenskommelse om vård och omsorg för äldre, KSL/12/0166-35 - informationsärende

10. Revidering av delegationsordning - utbildning 

11. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2016 - kultur- och fritidskontoret

12. Remissvar om inrättande av naturreservat på fastigheten Brandalsund

13. Motion av Realistpartiet - Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje

14. Svar på medborgarförslag "Se över säkerheten vid Mölnboskolan"

15. Svar på medborgarförslag "Anlägg en gång- och cykelväg i Mölnbos västra del"

16. Sammanträdesplan 2016

17. Allmänhetens frågestund

18. Ekonomisk information

19. Nämndledamöter informerar

20. Kontoret informerar

21. Anmälningsärenden

22. Delegationsbeslut

23. Övriga frågor

2015-11-03

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 3 november 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Allmänna ärenden

5. Yttrande på remiss - Inrättande av Brandalsunds naturreservat

6. Förskola och skola, samverkan med föräldrar - Muntlig information

7. Plan för systematiskt kvalitetsarbete

8. Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

9. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

10. Remissvar gällande redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

11. Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD) "Behovsprövning för särskilt boende"

12. Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

13. Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond"

14. Stoppa barnaga genom upplysning - Motion av Metin Hawsho (FP)

15. Frågor om mobbning i skolan - Motion av Tommy Blomqvist och Beata Kuniewicz (SD)

16. Föreningsinformation - Nattvandrarna

17. Allmänhetens frågestund

18. Ekonomisk information

19. Nämndledamöter informerar

20. Kontoret informerar

21. Anmälningsärenden

22. Delegationsbeslut

23. Övriga frågor

2015-09-29

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 29 september 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Nybyggnad av enbostadshus med lokaliseringsprövning, Edesta 7:12

6.Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, Nysund 1:3

Allmänna ärenden

7.Uppföljning hemtjänst 2015

8.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - reviderat styrdokument - äldreomsorgen

9.Remiss - redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

10.Uppföljning av internkontrollplan 2015 - äldreomsorg

11.Remissyttrande motion "Vinnande måltider även inom äldreomsorgen"

12.Revidering av ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

13.Lokalförsörjningsplan 2015-2020 för utbildningsverksamheten

14.Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek i Södertälje - för att alla ska kunna idrotta"

15.Redovisning av internkontroll 2015 - kommunstyrelsens kontor

16.Delårsbokslut per den 31 augusti

17.Allmänhetens frågestund

18.Nämndledamöter informerar

19.Kontoret informerar

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor

2015-08-25

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 25 augusti 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Begäran om upplysningar och yttrande till JO

6.Resultatredovisning grundskolan

7.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016

8.Information till nämnder med ansvar för undervisningslokaler

9.Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

10.Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

11.Information - Äldres behov i centrum

12.Information - Brukarinflytande hemtjänsten - uppföljning juni 2015

13. Handlingsplan e-hälsa 2015-2019

14.Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år – revidering

15.Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna"

16.Yttrande över förvaltningens underlag Mål och Budget

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor

2015-06-16

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 16 juni 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, Visbohammar 1:6, Visbohammar 28, i Södertälje

6.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Visbohammar 1:6, Visbohammar 28, i Södertälje

7.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stall, Edesta 7:1, Edesta 32, i Södertälje

8.Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24- Bordlagt ärende

9.Ekonomi information

10.Nämndledamöter informerar

11.Kontoret informerar

12.Anmälningsärenden

13.Delegationsbeslut

14.Övriga frågor

2015-05-26

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 26 maj 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Information från samhällsbyggnadskontoret

6.Återremiss - Detaljplan för Balsberga 1:4

7.Skriftlig information -Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24

8.Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek

9.Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering -Utställning

10.Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun

11.Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg från och med 2015-08-01

12.Information om översyn av avgiftsystemet inom äldreomsorgen

13.Lokalt vård- och omsorgsprogram

14.Reviderad verksamhetsplan -Äldreomsorg

15.Internkontrollplan 2015 för äldreomsorg

16.Delårsbokslut per april 2015

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor

2015-04-21

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 21 april 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Detaljplan för fastigheten Balsberga 1:4

4.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Usta 3:2, Usta 6, Vårdinge, Södertälje kommun

5.Information om jävsregler

6.Information om Plan för systematiskt kvalitetsarbete- avstämning av prioriterade satsningar och analyser

7.Information om Plan för systematiskt kvalitetsarbete- avstämning av förbättringsområden på verksamhetsnivå

8.Muntlig information om Destination Södertälje

9.Remiss av förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018

10.Remissvar ” Södertälje kommuns sociala investeringsfond- Utvärdering efter det första året”

11.Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen”

12.Ekonomi information

13.Nämndledamöter informerar

14.Kontoret informerar

15.Anmälningsärenden

16.Delegationsärenden

17.Övriga frågor

2015-03-03

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 3 mars 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pergola, Sjunda Persbo 2:1, Sjunda Gård, i Södertälje

6. Information om jävsregler

7. Uppföljning- Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

8. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2014

9. Kvalitetsrapport 2014- Äldreomsorg

10. Uppföljningsplan för vård- och omsorgsboenden 2015-2017

11. Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2014

12. Revidering av delegationsordningen avseende ledsagning

13. Resultatredovisning betyg HT årskurs 6-9

14. Ändrad delegationsordning-Utbildningskontoret

15. Remissvar ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – utvärdering efter det första året”

16. Ansökan om föreningsbidrag 2015, Nattvandrarna i Mölnbo

17. Ansökan om föreningsbidrag 2015, Vårdinge Hembygdsförening

18. Ansökan om föreningsbidrag 2015, Frista-Mölnbo friluftsgård

19. Årsbokslut per den 31 december 2014 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

20. Verksamhetsplan 2015 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

21. Förslag till internkontrollplan för 2015

22. Remissyttrande över motion "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"

23. Information-”Remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 (T16)” (fullständig remiss)

24. Nämndledamöter informerar

25. Kontoret informerar

26. Anmälningsärenden

27. Delegationsbeslut

28. Övriga frågor

2015-02-03

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 3 februari 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pergola, Sjunda Persbo 2:1, Sjunda Gård, i Södertälje

6.Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018

7.Uppföljning- Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

8.Samråd om föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

9.Sammanträdesplan för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2015

10.Inrättande av förstärkt presidium och val av presidiet som utskott för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2015

11.Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2015-2018

12.Val av kontaktpolitiker till verksamheterna mandatperioden 2015-2018

13.Verksamhetsplan för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2015

14.Internbudget 2015 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

15.Återremiss- Remissvar- Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst”

16.Nämndledamöter informerar

17.Kontoret informerar

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsbeslut

20.Övriga frågor

Relaterade länkar

Folkhälsoprogram 2015-2018

Vårdinge-Mölnbo sammanträdeshandlingar 2014
2014-12-04

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 4 december 2014. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Anmälningsärenden

6.Delegationsbeslut

7.Utvärdering av kontaktpolitikersystemet

8.Ändrad delegationsordning - Utbildningskontoret

9.Muntlig information om kommande skolinspektion, samt uppföljning Skolinspektionens föregående inspektion

10.Utvärdering av organisationen för kommundelsnämnderna

11.Förslag till taxor och avgifter för lokaler och anläggningar- Kultur- och fritidskontoret

12.Sammanträdesplan 2015

13.Ekonomisk information

14.Nämndledamöter informerar

15.Kontoret informerar

16.Anmälan av Övriga frågor

2014-11-06

Här finns handlingar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 6 november 2014. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

 1. Mötets öppnande
 2. Tjänstgörande ledamöter
 3. Protokollets justering
 4. Fastställande av dagordning
 5. Va-frågan med Telge Nät – angående reningsverket i Mölnbo
 6. Samhällsbyggnadskontoret informerar
 7. Miljökontoret informerar
 8. Medborgarförslag ” Se över trafiksituationen på Skolvägen vid Mölnboskolan”
 9. Plan för systematiskt kvalitetsarbete – Utbildningskontoret

10.  Information om avstämning av prioriteringar och satsningar- Utbildningskontoret

11.  Information om svar på revisionsskrivelse ” Granskning av revisorernas resursfördelning till skolorna”

12.  Återremiss av översyn av riktlinjer för korttidsboende och ledsagning

13.  Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för måltider

14.  Revideringar av Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

15.  Svar på motion från Folkpartiet "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"

16.  Svar på motion från Kristdemokraterna "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning"

17.  Svar på motion från Folkpartiet "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer

18.  Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

19.  Ekonomisk information

20. Nämndledamöter informerar

21.  Kontoret informerar

22. Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut

24. Anmälan av övriga frågor

2014-10-02

Här finns handlingar till Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 2 oktober. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

 1. Mötets öppnande
 2. Tjänstgörande ledamöter
 3. Protokollets justering
 4. Fastställande av dagordning
 5. Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig tillbyggnad av bostadshus, nybyggnad av växthus samt tillbyggnad av värmecentral, Sjunda Persbo 1:2
 6. Hjortsberga 7:11, ansökan om strandskyddsdispens.
 7. Kostpolicy- äldreomsorgen
 8. Resultat av internkontroll 2014
 9. Information om Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje
 10. Idrottshallen i Mölnbo
 11. Resultatredovisning betyg årskurs 6 till 9, meritvärde åk 9 samt behörighet till gymnasiet
 12. Inköp av IKT (informations- och kommunikationsteknik)- i förskolor och skolor 2012-2013
 13. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2015
 14. Svar på motion från folkpartiet "Främja barnens frisknärvaro i förskolan
 15. Delårsbokslut
 16. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017
 17. Redovisning av internkontroll, Kommunstyrelsens kontor
 18. Nämndledamöter informerar
 19. Kontoret informerar
 20. Anmälningsärenden
 21. Delegationsbeslut
 22. Anmälan av övriga frågor
2014-08-28

Här finns handlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 28 augusti 2014. Observera att vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om förhansdbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus Usta 3:2

6. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning och ledningsdragning, Hjortsberga 8:23

7. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning och ledningsdragning, Hjortsberga 8:87

8. Remissvar- Motion "Inför kravet på 6 personer på 6 månader i hemtjänsten"

9. Remissvar- Motion om trygghetsbostäder

10. Taxor och avgifter 2015- äldreomsorgen

11.Nämndledamöter informerar

12. Kontoret informerar

13. Anmälningsärenden

14. Delegationsbeslut

15. Anmälan av övriga frågor

2014-06-19

Här finns handlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 19 juni 2014. Observera att vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två fritidshus, Usta 3:2

6. Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - korttidsboende och ledsagning

7. Informationsärende - Brukarinflytande inom hemtjänst

8. Informationsärende - Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje

9. Läsårstider höstterminen 2015 - vårterminen 2018

10.Lokalförsörjningsplan 2014

11. Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd

12. Svar på motion från Folkpartiet "Revidera Södertälje skolmodell"

13. Ansökan om föreningsbidrag 2014 Nattvandrarna i Mölnbo

14.Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Anmälan av övriga frågor

2014-05-27

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fritidshus, Hjortsberga 8:83

6. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Vårdinge-Valsta 1:3

Allmänna ärenden

7. Samhällsbyggnadskontoret informerar

8. Fördjupningar av översiktsplanen

9. Muntlig information IKT frågor

10. Muntlig information - Avstämningsplan för systematiskt kvalitetsarbete

11. Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

12. Uppdrag till utbildningskontoret att utveckla ett kommunövergripande ReMidacenter

13. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

14. Standard och utformning på förskole- och skolgårdar - maj 2014

15. Muntlig information - Utvärdering av föreningsbidragen

16. Internkontrollplan 2014 för äldreomsorg

17. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2014-2016

18. Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-2017

19. Reviderat förfarande för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex sarah-ärenden

20. Införande av Socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC)

21. "Rusta hundrastgårdarna" Motion av Mats Siljebrand, FP

22. Svar på medborgarfråga "Sätt upp trafikljus på väg 57"

23. Stadsdirektörens yttrande över Centerpartiets "Motion om Landsbygdsvision 2025"

24. Förslag till internkontrollplan för 2014

25. Ansökan om reinvesteringsmedel till Mölnbo IP

26. Delårsbokslut april

27. Nämndledamöterna informerar

28. Kontoret informerar

29. Anmälningsärenden

30. Delegationsbeslut

31. Anmälan av övriga frågor

2014-03-06

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning                 

Myndighetsärenden

5. Ansökan om strandskyddsdispens för garage och förråd, Visbohammar 1:21, Visbohammar 30 i Södertälje

6. Förhandsbesked för nybyggnad av 2st enbostadhus, Visbohammar 1:24

7. Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst *SEKRETESS *

Allmänna ärenden

8. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 – Information

9. Uppföljning av mångfald i vård- och omsorgsboende –  Information

10. Rätten att åldras tillsammans – Uppföljning av parboendegarantin

11. Patientsäkerhetsberättelse 2013

12. Samråd av avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun - Information

13. Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor - Motion från Veronica Westergård (KD)

14. Svar på motion från Kristdemokraterna ”Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan”

15. Ansökan om föreningsbidrag 2014-2015, Mölnboalliansen

16. Ansökan om bidrag 2014-2016, Mölnbo Folkets Park

17. Checklista för hållbar utveckling

18. Årsbokslut 2013

19. Nämndledamöter informerar

20. Kontoret informerar

21. Anmälningsärenden

22. Delegationsbeslut

23. Anmälan av Övriga frågor

Vänligen föranmäl övriga frågor för att snabba på möjligheten att få svar. Maila dem till joakim.bjerhem@sodertalje.se eller ring på 08-5230 6983

2014-01-29

Här finns handlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträde den 29 januari. Observera att vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fritidshus, Usta 3:11

6. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Vårdinge-Näsby 1:20

7. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7:11

8. Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun - förslag till ny modell

9. Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9

10. Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan

11. Biblioteksplan för Södertälje kommun

12. Avgifter inom biblioteken i Södertälje

13. Verksamhetsplan med internbudget - 2014

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Anmälan av övriga frågor