2016-01-26

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7:1

6.Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och garage, Hjortsberga 9:3

7.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus, Balsberga 4:54

8.Information från utbildningskontoret

9.Resultatredovisning betyg 2015 årkurs 6-9

10.Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

11.Resultat föräldraenkät HT 2015 - skriftligt informationsärende

12.Val av representant till föreningsbidragsberedningen

13.Motionssvar - Motion av Per Holmgren (M) "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar"

14.Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning"

15.Verksamhetsplan 2016

16.Årsbokslut 2015

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor