2016-03-22

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Information genomlysning av hemtjänsten

6.Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2015 - äldreomsorgen

7.Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018

8.Översyn av taxor och avgifter - äldreomsorg

9.Motionssvar  - motion av Ingrid Hult (SD) "Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska"

10.Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna"

11.Remissvar - Förslag till VA-plan Södertälje kommun

12.Verksamhetsplan 2016 (nämndens egna mål)

13.Ekonomisk information

14.Nämndledamöter informerar

15.Kontoret informerar

16.Anmälningsärenden

17.Delegationsbeslut

18.Övriga frågor