2016-04-26

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av fastigheten kvarteret Skolbänken i Mölnbo, Södertälje

6.Utredning av ansvar för äldreomsorgen i Södertälje kommun

7.Uppföljning - Boendeplan inom äldreomsorgen 2016-2018

8.Arbetsro - uppföljning utifrån styrdokumentet (utbildningskontoret)

9.Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare (utbildningskontoret)

10.Information - Stockholms läns folkhälsopolicy

11.Förslag till yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017

12.Ekonomisk information

13.Nämndledamöter informerar

14.Kontoret informerar

15.Anmälningsärenden

16.Delegationsbeslut

17.Övriga frågor