2016-05-31

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Hjortsberga 8:74 i Mölnbo

6.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Usta 3:2 i Vårdinge

7.Rapport - Risk- och säkerhetsanalys (sekretess enligt 18 kap. 13 § offentlighet och sekretesslagen)

Besluts- och informationsärenden

8.Information från utbildningskontoret

9.Skolplacering av grundskoleelever

10.Information om projektet - Hållbar arbetshälsa

11.Återremiss - Förslag till VA-plan

12.Delårsbokslut april 2016

13.Nämndledamöter informerar

14.Kontoret informerar

15.Anmälningsärenden

16.Delegationsbeslut

17.Övriga frågor