2016-06-14

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Nådhammar 1:1 i Mölnbo

6.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7:1 i Södertälje

7.Information social- och omsorgskontoret (äldreomsorgen)

8.Översyn av taxor och avgifter (äldreomsorgen)

9.Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen

10.Södertälje kommuns handlingsplan för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

11.Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga"

12.Ekonomisk information

13.Nämndledamöter informerar

14.Kontoret informerar

15.Anmälningsärenden

16.Delegationsbeslut

17.Övriga frågor