2016-08-23

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för ett enbostadshus och en komplementbyggnad, Skillöt 1:15 i Mölnbo

6.Information från samhällsbyggnadskontoret

7.Information från Destination Södertälje

8.Uppföljning av ny modell för hemtjänst

9.Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2017-2019

10.Nämndledamöter informerar

11.Kontoret informerar

12.Anmälningsärenden

13.Delegationsbeslut

14.Övriga frågor