2016-10-04

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Delårsbokslut per augusti 2016

6.Ansökan om strandskyddsdispens för tillfartsväg på fastigheten Visbohammar 1:6 i Vårdinge

7.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Edesta 7:1 i Vårdinge

8.Information från samhällsbyggnadskontoret

9.Resultatredovisning grundskolan

10.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2017

11.Revidering av delegationsordning (utbildning)

12.Uppföljning intern kontrollplan 2016 (äldreomsorg)

13.Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017

14.Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen

15.Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016

16.Redovisning av internkontroll 2016 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

17.Reinvesteringsansökan - staket för skydd mot vildsvin på Mölnbo IP

18.Nämndledamöter informerar

19.Kontoret informerar

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor