Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 30 maj. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Utbildning - Information om jäv enligt kommunallagen (1 timme)

6.Påföljder för tillbyggnad av fritidshus utan bygglov och startbesked, Balsberga 4:41

7.Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Nådhammar 1:11

8.Muntlig information - Bredbandsstrategi

9.Delårsbokslut per den 30 april 2017

10.Delegationsordning för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

11.Ekonomisk information

12.Nämndledamöter informerar

13.Kontoret informerar

14.Anmälningsärenden

15.Delegationsbeslut

16.Övriga frågor