About corona in other languages

Here you find information and films in other languages about the corona virus.

Vaccination mot covid-19 på olika språk

Vaccinationer kommer hjälpa oss att minska smittspridningen och därigenom minska risken att bli svårt sjuk och dö. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Samtidigt behöver alla fortsätta hålla avstånd, bara umgås med de man bor med och undvika gym, köpcentrum, middagar och fester. Precis som tidigare ska alla stanna hemma vid minsta symtom och boka provtagning om symtomen inte går över på 24 timmar.

Information om vaccination Vårdguiden - ARABISKA

Information om vaccination Vårdguiden - ENGELSKA

Information om vaccination Vårdguiden - FINSKA

Information om vaccination Vårdguiden - POLSKA

Du hittar informationen på FLER SPRÅK via denna länk till Vårdgivarguiden

2-metersregeln

Här kan du läsa informationen om 2-metersregeln från 1177 Vårdguiden/Region Stockholm på svenska, finska, arabiska, polska, engelska, persiska, ryska, spanska, somaliska och tigrinja.

Polisen varnar för bedrägerier kring vaccination/ Beware of vaccine scams 

Right now there are many people who want to get vaccinated for COVID-19,
and fraudsters are taking advantage of this. Every week the police receive reports of attempted fraud, typically phone scams. Fraudsters keep finding new ways of scamming people, but there are two things to keep in mind if someone contacts you about the vaccine:

Information på engelska

Information på arabiska

Information på spanska

Information på somaliska 

Påminnelse: Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning. Informationsblad från polisen på svenska (länk till svensk webbsida om corona) 

Nationell telefonlinje om corona på flera språk

Ring telefonnummer 08-123 680 00 för att få svar på aktuella frågor om covid-19. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00 till 15.00. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om telefonlinjen

Viktig information om corona

Vi behöver fortsätta att hindra smittspridningen av coronaviruset

Läget är fortsatt allvarligt. Coronaviruset sprids i Sverige och i resten av världen. Viruset orsakar sjukdomen covid-19. För att minska spridningen av smitta är det viktigt att alla människor tar sitt personliga ansvar.

Det här kan du göra:

 • Besök inte äldre släktingar och vänner. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Du som är över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Det gäller även om du känner dig frisk. 
 • Du som är sjuk, även om du bara är ”lite förkyld” ska stanna hemma. Undvik att träffa andra människor tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 • Känner du dig så sjuk att du behöver vård? Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177, åk inte direkt till en mottagning. Vårdguiden ger vägledning om när, var och hur du ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ring telefonnummer 112.
 • Försök att hålla avståndet 2 meter till andra människor när du är på offentliga platser, eller när du till exempel är i en affär eller på bussen.
 • Res bara om det är nödvändigt. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Sprid inte information eller rykten som inte är bekräftade av någon myndighet.

Friska barn ska gå i skolan

Grundskolor och förskolor i Södertälje kommun är öppna. Folkhälsomyndigheten bedömer att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn ska stanna hemma. Barn som är sjuka ska däremot inte komma till skolan.

Skolorna i Södertälje har utarbetat bra rutiner och arbetssätt med tanke på läget i samhället. Det innebär bland annat mer undervisning utomhus, större avstånd mellan elever i samband med måltider och handtvätt på bestämda tider. På så sätt kan elever även i den här situationen få nödvändig undervisning.

För gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan fortsätter vi med distansundervisning.

Här hittar du information om coronaviruset

 • krisinformation.se sammanställs ansvariga myndigheters information.
 • Vårdguiden se har information om coronavirusets symtom med mera. Ring endast 1177 vid sjukdom.
 • Har du allmänna frågor om coronaviruset ring informationsnummer 113 13.
 • Kommunens webb sodertalje.se/coronaviruset. Här finns även informationsfilmer på flera olika språk, bland annat suryoyo, arabiska, finska, engelska och polska.

Ladda ned

Läs innehållet i PDF

Läs innehållet på sex språk: svenska, engelska, finska, arabiska, suryoyo, polska (PDF)

Important information about the novel coronavirus

We need to continue working to prevent the spread of the coronavirus

The situation is still serious. The novel coronavirus, which causes the illness known as COVID-19, continues to spread in Sweden and the rest of the world. In order to limit the spread of infection, everyone needs to take personal responsibility.

Here is what you can do:

 • Do not visit elderly friends and relatives. People aged over 70 make up the group most at risk of becoming seriously ill from COVID-19.
 • If you are aged over 70, try to limit contact with other people as far as possible. This applies even if you feel well.
 • If you are ill – even if you “just have a bit of a cold” – stay home. Avoid interacting with other people until you have been completely well for at least two days.
 • Do you feel so sick that you think you need professional care? Call Vårdguiden (The Care Guide) on 1177; do not go directly to a clinic or hospital. Vårdguiden will advise you about when, where and how to seek care. In the event of a life-threatening condition, call 112.
 • Try to maintain a safe distance of at least 2 metres from other people when you are in public areas, or when you are in a shop or on a bus, for example.
 • Only travel if you absolutely have to.
 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds.
 • Do not pass on information or rumours that have not been confirmed by a trustworthy authority.


Healthy children can go to school

Primary schools and preschool facilities in the Municipality of Södertälje are open. From the perspective of infection control, the public health authorities do not consider there to be any reason why healthy children should stay home. On the other hand, children who are ill must not come to school.

The schools in Södertälje have prepared procedures and work methods to allow for the current situation in society. These involve, for instance, more lessons outdoors, more distance between students when eating meals, and hand washing at specific times. The intention here is to ensure that students can continue to receive the necessary education – even in the current circumstances.

As regards high school, adult education and vocational colleges, we will continue the remote learning programme.


Where to find information about the coronavirus

 • The krisinformation.se/en website presents a comprehensive set of information from the responsible authorities.
 • Vårdguiden (The Care Guide) at publishes information about coronavirus symptoms, etc. Only call 1177 if you are ill.
 • If you have general questions about the coronavirus, call the information hotline on 113 13.
 • You can also visit the municipal website at sodertalje.se/coronaviruset, where you will find information videos in a variety of languages including Arabic, English, Finnish, Polish and Suryoyo.

We need to continue working to prevent the spread of the coronavirus (PDF)

Tärkeää tietoa koronaviruksesta Covid-19

Meidän on edelleen estettävä
koronavirusta leviämästä

Tilanne on edelleen vakava. Koronavirus leviää Ruotsissa ja muualla
maailmassa. Virus aiheuttaa COVID-19-tautia. Taudin leviämisen
vähentämiseksi on tärkeää, että meistä jokainen kantaa henkilökohtaisen
vastuunsa.


Noudata näitä ohjeita:

• Älä vieraile iäkkäiden sukulaisten tai ystävien luona. Yli 70-vuotiaat ovat suurimmassa vaarassa sairastua vakavasti COVID-19-tautiin.
• Jos olet yli 70-vuotias, rajoita kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa mahdollisimman paljon. Tämä pätee myös, vaikka tuntisit itsesi terveeksi.
• Jos tunnet itsesi sairaaksi, pysy kotona, vaikka kyseessä olisi ”pelkkä vilustuminen”.
• Tunnetko itsesi sairaaksi ja tarvitset hoitoa? Soita Vårdguiden terveysneuvontaan numeroon 1177 – älä hakeudu suoraan vastaanotolle. Vårdguiden-palvelusta saat ohjeita, milloin on syytä hakeutua hoitoon ja mistä ja miten saat hoitoa. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa soita numeroon 112.
• Yritä pitää 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin julkisilla paikoilla, esimerkiksi kaupassa tai bussissa.
• Matkusta vain, jos se on aivan välttämätöntä.
• Pese käsiä usein saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan.
• Älä levitä tietoa tai huhuja, jotka eivät ole viranomaisten vahvistamia.

Terveiden lasten tulee mennä kouluun

Södertäljen kunnan peruskoulut ja esikoulut ovat auki. Kansanterveyslaitoksen mukaan terveiden lasten ei ole syytä jäädä tartuntavaaran vuoksi kotiin. Sitä vastoin sairaiden lasten ei tule mennä
kouluun.

Södertäljen koulut ovat kehittäneet hyviä rutiineja ja työtapoja, jotka ottavat huomioon yhteiskunnallisen tilanteen. Näihin kuuluvat muun muassa lisätty opetus ulkona, suuremmat etäisyydet oppilaiden välillä ruoka-aikaan sekä
säännöllinen käsienpesu. Näin oppilaat voivat saada tarvittavaa opetusta myös nykyisessä tilanteessa.

Lukion, aikuisopetuksen ja ammattikorkeakoulujen
osalta jatkamme etäopetusta.

Tietoa koronaviruksesta löydät täältä

• Osoitteessa krisinformation.se löytyy tiivistelmä viranomaisten antamista tiedoista.
• Vårdguiden-hoitoneuvonnan sivuilla osoitteessa 1177.se kerrotaan tietoa muun muassa koronaviruksen oireista. Soita numeroon 1177 ainoastaan, jos olet sairas.
• Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä koronavirukseen liittyen, soita neuvontapuhelimeen numeroon 113 13.
• Kunnan verkkosivu: sodertalje.se/coronaviruset. Täältä löydät tietoa antavia videoita useilla eri kielillä, muun muassa syyriaksi, arabiaksi, suomeksi, englanniksi ja puolaksi.

PDF suomeksi

معلومات مهمة عن فيروس كورونا
Suryoyo

Klozem dqudrina maklena u berbozo du Virus d’Corona

I aykanoyutho  bqashyutho kyerwo. U Virus d’Corona kmibarbez bu Swed u be britho kula. U virusano kcholeq kewo d’Covid-19. Lashan dmkalena u berbozo du kewo dqoyeth me ha lha, klozem kul nosho dmoyed i mshalutho dekneflo acle.

Hat hathe kiboch saymet:

 • Lo zayret u ahel dketne sowe u hawrone. A noshe dketne bcumro dlalcel ma 70 eshne, bi qamayto henne bu qentone dkibe qathlen chayifo u kewo d’Covid-19.
 • Hat dketat lalcel mu cumro da 70 eshne, ida dhowe lzabno yaricho ste, klozem dmanqeset a esore dkowe loch cama noshe hrene. Dmahiset ruhoch nayiho ste lo kowe demqadmet lnoshe.
 • Hat dketat kayiwo, ida dhowe loch ste ”eshmo shawbe” klozem dfayshet bu bayto. Bether med nayeh loch towo ste marheq u lo loqet noshe hol dlo foyet bu nquso tre yawme.
 • Kmahiset bruhoch dketat kayiwo u klozam loch hyoro? Mtalfen lu mhawyono du hulmono bi numarathe 1177, lo ezoch baroyo li duktho dekmaqbeli a kayiwe. U mhawyono du hulmono gedmahwe loch ema, ayko u aydarbo klozem dmiher loch. Ida nafilet bqento ghalabe ciqo mtalfen li numarathe 112.
 • Mahet bolo dtored tre metrawiye bayn loch u la noshe hrene i naqla dezoch ldukotho baroye, aw bmathlo hreno i naqla dhowet bgawed dukano aw bgawe du baso.
 • Hzaqyo bas (baso aw qtoro) ida ghalabe muhimyo.
 • Mashegh idothoch kul naqla bsafono u maye bu nquso hol 20 rfofe.
 • Lo mbarbezet mawdconutho aw mamre dlo miri me darghe rushmoye.

A nacime nayihe klozem dezen li madrashto

A madershotho sharwoye u a ganath shabre di karkhutho d’Södertälje ftihene. U shutoso du hulmono komer, lashan dlo mibarbez u kewo, latyo sebbe a nacime hlime dfayshi bu bayto. Elo belhude a nacime dketne kayiwe klozem fayshi bu bayto.

A madershotho d’Södertälje mhalache cal darbe u shbile hathe dekmanfici lu kensho. Mathlo kibe dhowe u yulfono larwal ma sedre, u dmetre ruhqo bayn da yolufe bu zabno du muklo u du teshigho da idotho, u bzabne idice. Bu shekelano a yolufe kiben maydi u yulfono deklozem. Elo i madrashto trayonitho, u yulfono di senca gedsaymi yulfono me ruhqo.

Harke kiboch hozet mawdconutho calu Virus d’Corona

 • Bi dafo krisinformation.se kiboch maydet mawdconutho ma darghe rushmoye.
 • U mhawyono du hulmono se ketle mawdconutho rwehto cala gedshe du Virus d’Corona. I naqla dhowet kayiwo, mtalfen bas li numarathe 1177.
 • Ketloch shuwole gawonoye calu Virus d’Corona, lashan mawdconutho, mtalfen li numarathe 113 13.
 • Harke bi dafo di karkhutho sodertalje.se/coronaviruset kiboch ste hozet mawdconutho bfilmat bleshone mshahelfe, mathlo b’Suryoyo, Araboyo, Finlandoyo, Englishoyo u Polonoyo.

Suryoyo PDF

Syryoyo syriska alfabetet PDF

Information från 1177, stanna hemma om du är sjuk, på västassyriska

Ważna informacja o koronawirusie

Musimy nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji koronawirusem

Sytuacja jest nadal poważna. Koronawirus rozprzestrzenia się w Szwecji oraz na całym świecie. Wirus ten wywołuje chorobę Covid-19. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, ważne jest, aby każdy z nas wziął osobistą odpowiedzialność za działania zapobiegawcze.

Oto, co możesz zrobić:

 • Nie odwiedzaj krewnych i znajomych w starszym wieku. Osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią główną grupę ryzyka poważnego zachorowania na Covid-19.
 • Osoby w wieku powyżej 70 lat powinny w jak największym stopniu ograniczyć kontakt z innymi ludźmi. Ma to zastosowanie również do osób, które czują się zdrowe.
 • Osoby chore, nawet jeśli jest to tylko „lekkie przeziębienie”, muszą pozostać w domu. Należy unikać kontaktu z innymi osobami do upływu co najmniej dwóch dni od całkowitego wyzdrowienia.
 • Czujesz, że jesteś chory w takim stopniu, że potrzebujesz pomocy lekarskiej? Zadzwoń do Vårdguiden pod numer telefonu 1177, nie udawaj się bezpośrednio do przychodni. Vårdguiden udzieli Ci informacji na temat tego, kiedy, gdzie i w jaki sposób możesz uzyskać pomoc lekarską. W przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer 112.
 • Przebywając w miejscach publicznych lub będąc na przykład w sklepie lub autobusie, postaraj się zachować odstęp 2 metrów od innych osób.
 • Podróżuj wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne. 
 • Myj często ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund.
 • Nie rozsiewaj informacji i pogłosek, które nie zostały potwierdzone przez urzędy.


Zdrowe dzieci powinny chodzić do szkoły

Szkoły podstawowe i przedszkola w gminie Södertälje są otwarte. Urząd ds. zdrowia publicznego Folkhälsomyndigheten ocenia, iż z punktu widzenia ochrony przez infekcją nie istnieją powody ku temu, aby zdrowe dzieci miały pozostać w domu. Natomiast dzieci chore nie mogą przychodzić do szkoły.

Szkoły w Södertälje wypracowały efektywne procedury i sposoby pracy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej. Oznacza to między innymi większą liczbę zajęć na zewnątrz, większe odstępy między uczniami podczas spożywania posiłków oraz mycie rąk o wyznaczonych porach. Dzięki temu uczniowie mogą korzystać z niezbędnego nauczania również w tej trudnej sytuacji.

Zajęcia w szkołach średnich, zajęcia dla dorosłych oraz zajęcia w wyższych szkołach zawodowych nadal odbywają się na odległość.


Tu znajdziesz informacje na temat koronawirusa

 • Na krisinformation.se zebrano informacje od odpowiedzialnych urzędów.
 • Vårdguiden 1177.se przekazuje informacje na temat objawów infekcji koronawirusem itp. W przypadku zachorowania zadzwoń wyłącznie pod numer 1177.
 • W przypadku pytań ogólnych o koronawirusa zadzwoń na infolinię informacyjną 113 13.  
 • Strona internetowa gminy sodertalje.se/coronaviruset. Znajdziesz tu również informacje w wielu różnych językach, między innymi w języku suryoyo, arabskim, fińskim, angielskim i polskim.

PDF polski

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Folkhälsomyndigheten

Pashto

د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Folkhälsomyndigheten

Persiska/farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Folkhälsomyndigheten

 

 

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo.

Folkhälsomyndigheten

Ryska

Защитите себя и других от распространения инфекции

Folkhälsomyndigheten

Francais

Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus

Information en francais, Folkhälsomyndigheten

More languages, 1177.se and Folkhälsomyndigheten

1177.se - other languages

Information in nine languages about corona and what to do and where to call if you live in in Stockholm County. Texts and films. 

Folkhälsomyndigheten

Information about how to protect yourself and others from the corona virus in several languages. Texts.

Södertälje kommun - Coronaviruset

Håll i och håll ut!


Fortsätt jobba på distans!


Undvik kollektivtrafiken!


Fortsätt stanna hemma vid symtom!


Fortsätt hålla avstånd!


Fortsätt tvätta händerna!


Håll digital kontakt!