Kommunala handikapprådet

Ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Kommunala handikapprådet är Södertälje kommuns organ för samverkan med handikapporganisationerna. Genom kommunala handikapprådet tillförs kommunal verksamhet och planering kunnande och erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer.

Kommunala handikapprådet består av 7 politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige, samt av 14 ledamöter som utses av handikapporganisationerna. Handikapprådet är direkt underställt kommunstyrelsen och håller minst sex ordinarie sammanträden per år. Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt.