Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen.

Det allmänna syftet med pensionärsrådets verksamhet är att tillföra kommunal verksamhet och planering genom pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Genom pensionärsrådet ges pensionärerna möjlighet att påverka den kommunala verksam­hetens utformning och innehåll samtidigt stimuleras pensionärerna till aktivitet i egna föreningar och samhällslivet i övrigt.

Kommunala pensionärsrådet består av sju politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige, samt en ledamot och en ersättare från varje pensionärsförening i Södertälje som tillhör riksorganisation med representation i regeringens pensionärskommitté, samt en ledamot och en ersättare vardera från PRO:s samorganisation respektive SPF:s samråds­grupp i Södertälje.

Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt. Rådet håller minst fyra sammanträden per år.

Pensionärsorganisationer som är representerade i Kommunala pensionärsrådet är PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) och SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund)