Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i följande frågor:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstning

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Frågor som inte är av principiell och övergripande karaktär kan beslutas av kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

Nuvarande presidium, det vill säga ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, valdes den 20 oktober 2014 vid fullmäktiges första sammanträde efter valet. Då valdes också en valberedning, med uppdrag att bereda förslag till val av nämnder och styrelser för fullmäktige att besluta om.

Mandatperioden för kommunfullmäktige är fyra år - från den 15 oktober 2014 till och med den 14 oktober 2018.

Antal ledamöter varierar beroende på kommunens storlek. Kommunfullmäktige i Södertälje har 65 ledamöter. Så här är platserna fördelade mellan partierna efter valet 2014.

Mandatfördelningen i fullmäktige

Moderaterna 12
Centerpartiet 3 
Folkpartiet 4
Kristdemokraterna 3 
Socialdemokraterna 23
Vänsterpartiet 4
Miljöpartiet 6
Sverigedemokraterna 9
Realistpartiet 1

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Fullmäktige sammanträder 10 gånger per år. I regel hålls sammanträdena den sista måndagen varje månad, dock inte i juli och augusti. Uppgifter om sammanträdets tid, plats och föredragningslista annonseras inför varje sammanträde. I sammanträdesplanen finner du sammanträdestiderna för hela året för fullmäktige och kommunens alla nämnder.

Webbsändningar

Fullmäktiges sammanträden sänds direkt via webb-tv på kommunens webbplats. Fullmäktiges konstituerande sammanträde den 20 oktober sänds dock inte på webben.

Bild på Besim Aho (S)

Besim Aho (S)

Ordförande Telefon: 08-523 036 20 E-post: besim.aho@sodertalje.se
Bild på Lars Greger (MP)

Lars Greger (MP)

Vice ordförande E-post: lars.greger@sodertalje.se
Bild på Michael Andersson (M)

Michael Andersson (M)

2:e vice ordförande E-post: michael.andersson@sodertalje.se