2019-02-04

Handlingar KF 4 februari 2019

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Program för uppföljning av privata utförare – mål och riktlinjer 2019-2022

5. Vägnamn för vägen från Källgatan upp till Torekällberget i Södertälje

6. Ändrat vägnamn för Campusgatan i Södertälje

7. Överlåtelse och inlösen av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2019

8. Överlåtelse av aktier i Södertälje Science Park
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2019

9. Digitaliseringsstrategi
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2019

10. Avsägelser av uppdrag

11. Eventuella val

12. ”Periodisering av budgeten”
Bordlagd interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyrelsens ordförande

13. ”Varför är äldre så missnöjda med hemtjänsten?”
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till äldreomsorgsnämndens ordförande

14. Ändring av kommunstyrelsens reglemente