Kommunrevision

Södertälje kommunrevision är det samlade namnet för de av kommunfullmäktige valda revisorerna. Kommunrevisionen är organisatoriskt direkt underställd kommunfullmäktige och består av elva ledamöter.

Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisorernas uppdrag

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna uppgift är att närmare granska den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna är rättvisande och styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Revisorernas årliga revisionsberättelse ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna.

I ett särskilt reglemente  har kommunfullmäktige närmare preciserat revisorernas uppdrag.

I Södertälje sker en samordnad revision, vilket innebär att kommunens revisorer också är lekmannarevisorer i Telgekoncernen och dess dotterbolag.

Till sin hjälp har kommunrevisionen upphandlat sakkunnigt biträde. Ernst&Young har anlitats för att fullgöra granskningar åt revisionen enligt god revisionssed samt att biträda lekmannarevisorerna.

Revisionsplan

Varje år fastställer revisorerna en revisionsplan med planerade revisionsprojekt det närmaste året. Beslut om förändrad inriktning i granskningen kan bli aktuell i samband med förändringar i omvärlden.

Anmäl en fråga till kommunrevisionen

Har du förslag om att kommunens revisorer ska pröva en fråga kan du ta kontakt med någon av revisorerna. Revisorerna prövar vilka ärenden som ska granskas, Ett inkommet förslag leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.

Bild på Christer Björk

Christer Björk

Ordförande E-post: christer.bjork@sodertalje.se