2019-02-01

Handlingar KS 1 februari 2019

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Preliminärt bokslut 2018 – muntlig information

5. Finansiell riskrapport

6. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2019

7. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsikt

8. Överlåtelse och inlösen av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB

9. Överlåtelse av aktier i Södertälje Science Park

10. Tillfällig förskola i Brunnsängs hage

11. Utökade medel till insatser för hållbart bostadsbyggande – byggbonus 2018

12. Försäljning av fastigheten Mariekälla 1:29

13. Digitaliseringsstrategi

14. Svar på revisionsrapport nr 7/2018 ”Bolagsstyrning i Södertälje kommuns bolagskoncern

15. Redovisning av Södertälje International Football Cup 2018

16. Morgondagens hemtjänst - uppföljning

17. Val av kommunstyrelsens utskott, beredningar och styrgrupper m.m.

18. Markanvisning Östertälje stationsområde

19. Stadsdirektören informerar

20. Meddelanden

a) Sveriges Kommuner och Landsting: Ekonomirapport december 2018

b) Länsstyrelsen Stockholm: rapport från inspektionen hos överförmyndarnämnden den 19 september 2018

c) Södertörns brandförsvarsförbund: meddelande om justering av protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 7 december 2018

d) Södertörns brandförsvarsförbund: meddelande om justering av förbundsdirektionens beslut per capsulam den 21 december 2018.

21. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 42-50/2018, 1-4/2019
Stadsdirektören nr 121-142/2018, 1-5/2019

22. Genomförandeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering för Tillverkaren 1 och Hovsjö 1:2