2019-01-28

Här finns handlingar till Enhörna kommundelsnämnds sammanträde den 28 januari. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken föredragningslista, längst ned på sidan.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus, Bastmora 1:1

6. Inrättande av förstärkt presidium för Enhörna kommundelsnämnd mandatperioden 2019-2022

7. Val av handikappolitiskt ombud

8. Val av representant till föreningsbidragsberendningen

9. Verksamhetsplan 2019

10. Skolplikt och skolfrånvaro

11.Redovisning av antal anmälningar till skolinspektionen och Barn- och elevombudet

12. Prioriteringsordning för uppdrag till samhällsbyggnadskontoret (Ingår i Verksamhetsplanen)

13.  Handlingsplan för bredbandsstrategi

14. Ekonomisk information

15. Ärendebalans

16. Anmälningsärenden och meddelanden

17. Anmälan av delegeringsbeslut

18. Nämndledamöter informerar

19. Kontoret informerar

20. Övriga frågor