2019-03-04

Här finns handlingar till Enhörna kommundelsnämnds sammanträde den 4 mars förutom bygglovsärenden som i stället kan fås av nämndsekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage Ytterenhörna-Al 7:1

6. Hanstavik 2:3 Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för inglasning av veranda

7. Information från samhällsbyggnadskontoret

8. Information om bredbandsstrategin

9. Bokslut 2018 för Enhörna kommundelsnämnd

10. Handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling

11. Ärendebalans

12. Anmälningsärenden och meddelanden

13. Anmälan av delegeringsbeslut

14. Nämndledamöter informerar

15. Kontoret informerar

16. Övriga frågor