2019-01-31

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträden. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st. tvåbostadshus, rivningslov för rivning av ett fritidshus och en komplementbyggnad samt marklov i efterhand för ändrad marknivå, Formningen 9 i Hölö

6. Ansökan om bygglov med startbesked i efterhand för ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus på Österby 2:36

7. Handlingsplan för bredbandstrategin

8. Redovisning av antal anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

9. Skolplikt och skolfrånvaro, hösttermin 2018

10. Avtal med Kulturföreningen Hölö Kyrkskola 2019-2021

11. Inrättande av förstärkt presidium för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd mandatperiod 2019-2022

12. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2019-2022

13. Val av representant till föreningsbidragsberdningen

14. Verksamhetsplan 2019 för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor