2019-03-07

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträden. Alla handlingar publiceras inte, tex handlingar med personuppgifter, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information från Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

6. Ansökan om strandskyddsdispens för nya murar och markarbeten, Åby 2:7 i Mörkö

7. Ansökan om strandskyddsdispens för iordningsställande av parkeringsplatser och uppförande av stödmurar, del av Klockarebol 1:3 i Hölö

8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet (industribyggnad) samt uppförande av parkeringsplatser och stödmurar, Klockarebol 1:3 i Hölö

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st. tvåbostadshus, rivningslov för rivning av ett fritidshus och en komplementbyggnad samt marklov i efterhand för ändrad marknivå, Formningen 9 i Hölö (bordlades 2019-01-31)

10. Ansökan om bygglov med startbesked i efterhand för ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus på Österby 2:36 (bordlades 2019-01-31)

11. Påföljder för olovlig åtgärd

12. Påföljder för olovligt uppfyllning av mark

13. Årsbokslut

14. Verksamhetsplan 2019 (återremitterat 2019-01-31 § 11)

15. Idébeskrivning inför förstudie om ingång till Hölö bibliotek

16. Beslut om remiss - Handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling 2019-2022

17. Nämndledamöter informerar

18. Kontoret informerar

19. Ärendebalans

20. Anmälningsärenden

21. Delegationsbeslut

22. Övriga frågor