Tidigare år

Här kan du hitta Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträdeshandlingar från tidigare år.

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 8 december 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Ansökan om bygglov för uppförande av en antennmast och tre teknikbodar på fastigheten Hörningsholm S:1 på Mörkö

Allmänna ärenden

6. Information från samhällsbyggnadskontoret

7. Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård-informationsärende

8. Överenskommelse om vård och omsorg för äldre-informationsärende

9. Revidering av delegationsordning - utbildning

10. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2016 - kultur- och fritidskontoret

11. Motion från Realistpartiet - Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje

12. Remissvar om inrättande av naturreservat på fastigheten Brandalsund

13. Reinvestering av ångbåtsbryggan vid Åbynäs

14. Sammanträdesplan 2016

15. Ekonomisk information

16. Nämndledamöter informerar

17. Kontoret informerar

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 10 november 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Allmänna ärenden

5.Förskola och skola, samverkan med föräldrar - muntlig information

6.Plan för systematiskt kvalitetsarbete

7.Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

8.Uppföljning "Riktlinjer utökad tid i grundskolan"

9.Information - Hölö reningsverk

10.Tågstopp i Hölö

11.Remissvar gällande redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

12.Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD) "Behovsprövning för särskilt boende"

13.Motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

14.Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond"

15.Stoppa barnaga genom upplysning - motion av Metin Hawsho (FP)

16.Frågor om mobbning i skolan - motion av Tommy Blomqvist och Beata Kuniewicz (SD)

17.Yttrande på remiss - inrättande av Brandalsunds naturreservat

18.Bidrag till fritidsgårdens 30-årsjubileum - ordförandeförslag

19.Ekonomisk information

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Anmälningsärenden

23.Delegationsbeslut

24.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 6 oktober 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Information från revisorerna

6.Information om Olweusprogrammet

7.Information från hemtjänsten

8.Information från teknisk verksamhet

9.Lokalförsörjningsplan för utbildningsverksamheten

10.Revidering ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

11.Remiss - redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

12.Remissyttrande motion "Vinnande måltider även i äldreomsorgen"

13.Uppföljning av internkontroll 2015 - äldreomsorg

14.Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek i Södertälje - för att alla ska kunna idrotta"

15.Redovisning av internkontroll 2015 - kommunstyrelsens kontor

16.Delårsbokslut per den 31 augusti

17.Ordförandebeslut

18.Nämndledamöter informerar

19.Kontoret informerar

20.Ärendebalanslistor

21.Anmälningsärenden

22.Delegationsbeslut

23.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 1 september 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Allmänna ärenden

5.Information från revisorerna

6.Resultatredovisning grundskolan

7.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016

8.Information till mämnder med ansvar för undervisningslokaler

9.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -äldreomsorgen

10. Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

11. Information - Äldres behov i centrum

12. Handlingsplan e-hälsa 2015-2019

13. Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - revidering

14. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

15. Information - Brukarinflytande hemtjänsten - uppföljning juni 2015

16. Uppföljning hemtjänst 2015

17. Information från hemtjänsten 2015

18. Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Inför förbud mot e-cigaretter i grundskolorna"

19. Yttrande över förvaltningens underlag Mål och Budget

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Ärendebalanslistor

23.Anmälningsärenden

24.Delegationsbeslut

25.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 23 juni 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 2 st fritidshus, Lilla Lida

6.Förslag till nytt vägnamn i Hölö

7.Ändring av del av Detaljplan för kv Borrsläggan (1115A) vid Centralvägen i Hölö-Mörkö kommundel i Södertälje

Allmänna ärenden

8.Tågstopp i Hölö-Mörkö kommundel- Uppdrag till samhällsbyggnadskontoret

9.Återkoppling om åtgärderna i Hölöskolans kök

10.Ansökan om bidrag 2015, Hölö-Mörkö IF

11.Information från Oaxen bygdegårdsförening

12.Information från Mörköförening

13.Ekonomi information

14.Nämndledamöter informerar

15.Kontoret informerar

16.Ärendebalanslistor

17.Anmälningsärenden

18.Delegationsbeslut

19.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 26 maj 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Information om Ostlänken

6.Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering -Utställning

7.Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek

8.Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun

9.Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg från och med 2015-08-01

10. Information om ny arbetsordning för verksamhetsråden, äldreomsorg

11.Information om översyn av avgiftsystemet inom äldreomsorgen

12.Internkontrollplan 2015 för äldreomsorg

13.Reviderad verksamhetsplan -Äldreomsorg

14.Lokalt vård- och omsorgsprogram- Äldreomsorg

15.Produktionsstart Wijbacken

16.Delårsbokslut per april 2015

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Ärendebalanslistor

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 14 april 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Avskrivning av planuppdrag för Grävsta 2:22 m.fl. fastigheter

6.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av smedja och carport, 1:41, del av, Karlbergsvägen 21, i Hölö

7.Förslag till yttrande över Trafikförvaltningens remiss ”Remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016”

8.Bibliotekspersonalen - Presentation

9.Muntlig information från Destination Södertälje

10.Plan för systematiskt kvalitetsarbetet- avstämning av prioriterade satsningar och analyser, muntlig information

11.Plan för systematiskt kvalitetsarbetet- avstämning av förbättringsområden verksamhetsnivå, muntlig information

12.Yttrande över -Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018

13.Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen”

14.Ekonomi information

15.Nämndledamöter informerar

16.Kontoret informerar

17.Ärendebalanslistor

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsärenden

20.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 3 mars 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ändring av del av detaljplan för kv Borrsläggan m.m (1115A) (Borrsläggan 7) vid Centralvägen

5b . Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en arbetsbod på fastigheten Åkerby 2:10 i Hölö

5 c. Ansökan om förhandbesked för uppförande av två enbostadshus på fastigheten Åkerby 2:13, Åkerby 21 i Hölö

6. Bordlagt ärende – ”Uppföljning- Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

7. Resultatredovisning betyg HT årskurs 6-9

8. Ändrad delegationsordning-Utbildningskontoret

9. Information-”Remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 (T16)”

10. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2014

11. Kvalitetsrapport 2014- Äldreomsorg

12. Uppföljningsplan för vård- och omsorgsboenden 2015-2017

13. Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2014

14. Revidering av delegationsordningen avseende ledsagning

15. Yttrande över ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – utvärdering efter det första året”

16. Ansökan om föreningsbidrag 2015, Hölö-Mörkö Hembygdsförening

17. Årsbokslut per den 31 december 2014 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

18. Verksamhetsplan 2015 för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

19. Förslag till internkontrollplan för 2015

20. Remissyttrande över motion från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"

21. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2015-2018

22. Bordlagt ärende- ”Val av kontaktpolitiker till verksamheterna mandatperioden 2015-2018”

23. Nämndledamöter informerar

24. Kontoret informerar

25. Anmälningsärenden

26. Delegationsbeslut

28. Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 29 januari 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018

6.Uppföljning- Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

7.Information om jävsregler

8.Föreläggande från miljönämnden angående Hölöskolans kök                  

9.Sammanträdesplan för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2015

10.Inrättande av förstärkt presidium och val av presidiet som utskott för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2015

11.Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2015-2018

12.Val av kontaktpolitiker till verksamheterna mandatperioden 2015-2018

13.Internbudget för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2015

14.Samråd om föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun-Information    

15.Återremiss- Svar på motion från Centerpartiet "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

16.Nämndledamöter informerar

17.Kontoret informerar

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsbeslut

20.Ärendebalanslistor

21.Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 11 december 2014. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om strandskyddsdispens för markarbeten inom fastigheterna Hölö 1:1 och Klockarebol 1:1, Klockaregården, 153 92 Hölö

6.Utvärdering av kontaktpolitikersystemet

7.Ändrad delegationsordning- Utbildningskontoret

8.Information om skolinspektionen 2015

9.Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler- Kultur- och fritidskontoret

10.Avtal med föreningen Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

11.Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp ”Södertälje kommun bör ta ansvaret för Natura 2000/natur/kulturreservatet på Oaxen”

12.Utvärdering av organisationen för kommundelsnämnderna

13.Sammanträdesplan 2015

14.Ekonomi information

15.Delegationsbeslut

16.Ärendebalanslistor

17.Anmälan av Övriga frågor 

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 13 november 2014. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

 1. Mötets öppnande
 2. Tjänstgörande ledamöter
 3. Protokollets justering
 4. Fastställande av dagordning
 5. Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus Hölö-Vreta 1:3
 6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus om ca 64 kvm byggnadsarea, Skilleby 4:47
 7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hejsta 9:1, Hölö
 8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus Dal 1:1, Hölö
 9. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus Hörningsholm 2:60 Hölö

10.  Miljökontoret informerar

11.   Plan för systematiskt kvalitetsarbete – Utbildningskontoret

12.  Information om avstämning av prioriteringar och satsningar- Utbildningskontoret

13.  Information om svar på revisionsskrivelse ” Granskning av revisorernas resursfördelning till skolorna”

14.  Återremiss av översyn av riktlinjer för korttidsboende och ledsagning

15.  Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för måltider

16.  Revideringar av Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

17.  Svar på motion från Folkpartiet "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"

18.  Svar på motion från Kristdemokraterna "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning"

19.  Svar på motion från Folkpartiet "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer

20. Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

21.  Ekonomisk information

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Anmälningsärenden

25.  Delegationsbeslut

26. Anmälan av övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 2 oktober. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

 1. Mötets öppnande
 2. Tjänstgörande ledamöter
 3. Protokollets justering
 4. Fastställande av dagordning
 5. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Åby kvarn 2:1
 6. Information om Hölö reningsverk
 7. Kostpolicy- äldreomsorgen
 8. Resultat av internkontroll 2014
 9. Information om Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje
 10. Resultatredovisning betyg årskurs 6 till 9, meritvärde åk 9 samt behörighet till gymnasiet
 11. Inköp av IKT- i förskolor och skolor 2012-2013
 12. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2015
 13. Svar på motion från folkpartiet "Främja barnens frisknärvaro i förskolan"
 14. Delårsbokslut
 15. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017
 16. Redovisning av internkontroll, kommunstyrelsens kontor
 17. Nämndledamöter informerar
 18. Kontoret informerar
 19. Ärendebalanslistor
 20. Anmälningsärenden
 21. Delegationsbeslut
 22. Övriga frågor

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att handlingar till myndighetsärenden kan innehålla uppgifter om enskilda och därför inte publiceras på internet.

Relaterade dokument

Föredragningslista

Dokument öppnas i nytt fönster

Dokument öppnas i nytt fönster. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Allmänna ärenden

5. Information om Ostlänken

6.Remissyttrande över motion från centerpartiet "Inför kravet på 6 personer på 6 månader i hemtjänsten"

7. Remissvar- motion om Trygghetsbostäder

8.Taxor och avgifter 2015- äldreomsorgen

9. Nämndledamöter informerar

10. Kontoret informerar

11. Anmälningsärenden

12. Delegationsbeslut

13. Ärendebalanslistor

14. Anmälan av Övriga frågor

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att handlingar till myndighetsärenden kan innehålla uppgifter om enskilda och därför inte publiceras på internet.

Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Förhandsbesked om bygglov

6. Förhandsbesked om bygglov

Allmänna ärenden

7. Brukarinflytande inom hemtjänsten – muntlig information

8. Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år

9. Verksamhetsinriktning Kulturcentrum Kyrkskolan

10. Smaka framtiden – muntlig information

11. Rektorns information om Hölöskolan

12. Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje – muntlig information

13. Läsårstider höstterminen 2015 – vårterminen 2018

14. Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd

15. Lokalförsörjningsplan 2014-2018

16. Svar på motion från folkpartiet "Revidera Södertäljes skolmodell"

17. Konsekvensbeskrivning av åtgärdsplan för förskolan

18. "Pendeltåg till Hölö" – Svar på medborgarfråga

19. Reinvesteringar 2014 - ÄRENDET UTGÅR

20. Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikersystemet

21. Nämndledamöter informerar

22. Kontoret informerar

23. Anmälningsärenden

24. Delegationsbeslut

25. Ärendebalanslistor

26. Anmälan av Övriga frågor

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att handlingar till myndighetsärenden kan innehålla uppgifter om enskilda och därför inte publiceras på internet.

Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Förhandsbesked om bygglov för ett enbostadhus, Hölö-Lida

6. Förhandsbesked om bygglov för tre enbostadshus, Åby

7. Förhandsbesked om bygglov för tre fritidshus, Lämbonäs

8. Förhandsbesked om bygglov för 2 parhus Grävsta

9. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, Hölö

10. Avskrivning av planuppdrag inom Västra Wij-området

11. Avskrivning av planuppdrag för Wij förskola

12. Återtagande av detaljplaneuppdrag och avskrivning för Norrvrå

Allmänna ärenden

13. Utvärdering av föreningsbidragen – muntlig information

14. Fördjupning av översiktsplaner

15. Avstämningsplan för systematiskt kvalitetsarbete – muntlig information

16. Informations- och kommunikationstekniska frågor - muntlig information

17. Uppföljning av riktlinjer för en trygg studiemiljö med studiero

18. Standard och utformning på förskole- och skolgårdar – maj 2014

19. Uppföljning av utökad studietid

20. Uppdrag till utbildningskontoret att utveckla ett kommunövergripander ReMidacenter

21. Införande av Socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC)

22. Redovisning av kostnadsförslag avseende verksamhetssystemet ProCapita – muntlig information

23. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2014-2016

24. Reviderat förfarande för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden

25. Boendeplan 2015-2017 inom äldreomsorgen

26. Internkontrollplan 2014 för äldreomsorg

27. Förslag till Internkontrollplan för 2014

28. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Rusta hundrastgårdarna"

29. Stadsdirektörens yttrande över Centerpartiets motion "Landsbygdsvision 2025"

30. Delårsbokslut per den 30 april

31. Reinvesteringar 2014

32. Ansökan om bidrag för midsommarfirande

33. Nämndledamöter informerar

34. Kontoret informerar

35. Anmälningsärenden

36. Ärendebalanslistor

37. Anmälan av Övriga frågor

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att handlingar till myndighetsärenden kan innehålla uppgifter om enskilda och därför inte publiceras på internet.

Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Förhandsbesked om nybyggnad av ett enbostadshus, Hölö-Lida

6. Förhandsbesked om nybyggnad av ett enbosstadshus, Grävsta

7. Förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus, Åby

8. Förhandsbesked om bygglov för två fritidshus, Lämbonäs

9. Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst
SEKRETRESS

Allmänna ärenden

10. Information om mångfald i vård- och omsorgsboende

11. Rätten att åldras tillsammans - Komplettering av riktlinjer för parboendegaranti

12. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013

13. Information om avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

14. Information om remiss inför förändringar i SL-trafiken 2014/15

15. Slutrapport Leaderprojekt Kyrkskolan Kulturcentrum

16. Information från Telge Fastigheter om Hölöskolan

17. Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor - Motion från (KD)

18. Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera håll"

19. Checklista för hållbar utveckling

20. Årsbokslut 2013

21. Reviderad sammanträdesplan 2014

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Anmälningsärenden

25. Delegationsbeslut

26. Ärendebalanslistor

27. Anmälan av Övriga frågor

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 30 januari. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Informationsärende - Försäljning från Telge fastigheter, Kajstenen 5

6. Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun - förslag till ny modell

7. Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde åk 9

8. Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan

9. Biblioteksplan för Södertälje kommun

10. Avgifter inom biblioteken i Södertälje

11. Taxor och avgifter för kulturcentrum/kyrkskolan

12. Val av utskott till kulturcentrum/kyrkskolan

13. Ansökan om kapitalkostnader kulturcentrum/kyrkskolan

14. Verksamhetsplan med internbudget - 2014

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Ärendebalanslistor

20. Anmälan av övriga frågor