2019-01-29

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 29 januari 2019. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Planbesked för Håknäs 7:1, 12:1 m.fl. (Solberga by)

6. Förhandbesked för verksamhet (skola), Fredriksberg 1:60

7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av gruppbostad och stödmur på fastigheten Ene 9:1 (bordlades 2018-12-04 § 185)

8. Ansökan om rivningslov och bygglov med startbesked för nybyggnad av garage på fastigheten Fjällklockan 1

9. Trafikplanen

10. Handlingsplan för bredbandsstrategi

11. Information om Markanvisningsavtal med FB Bostad AB om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tavesta 1:248 vid Rönnvägen i Järna

12. Information från planenheten (Södertuna verksamhetsområde)

13. Information om Moraån

14. Förändring av tillämpning av skolskjutsreglemente gällande skolskjuts under vintertid i Östra Kallfors, Järna kommundel

15. Redovisning av antal anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

16. Skolplikt och skolfrånvaro, hösttermin 2018

17. Information från Rektor på Eneskolan

18. Inrättande av förstärkt presidium för Järna kommundelsnämnd mandatperiod 2019-2022

19. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2019-2022

20. Val av representant till föreningsbidragsberedningen

21. Verksamhetsplan för Järna kommundelsnämnd 2019

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Anmälningsärenden

25. Delegationsbeslut

26. Övriga frågor