2019-03-05

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 5 mars 2019. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Planbesked för Kallfors 1:332

6. Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Ene 4:152

7. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till skola på fastigheten Håknäs 14:6

8. Gestaltningsprogrammet Järna C (bordlades 2018-12-04 § 186)

9. Information om Utbyggnadsplan Järna

10. Information från socialkontoret

11. Beslut om remiss- Handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling 2019-2022

12. Yttrande över beslut: Ansökan om utökning av platsantalet vid befintlig fristående förskola Lilla Bullerbyn

13. Årsbokslut

14. Verksamhetsplan 2019 (återremitterat 2019-01-29 § 19)

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Ärendebalans

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor