Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Södertälje kommun har en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter och tre ersättare. Till nämnden är ett kansli knutet, där det finns fem tjänstemän.

Aktuellt

 

 • Granskningsläge
  Den 20 juli 2018 har ca 66 % av alla årsräkningar granskats.  
  Överförmyndarnämndens kansli granskar årsräkningar i den datumordning de inkommer. Årsräkningar med arvodesbegäran granskas först i inbördes datumordning. Länk till blanketter för årsräkningar 2017

 • Goda omdömen för överförmyndarverksamheten
  Södertäljes gode män och förvaltare är nöjda med service, information och tillgänglighet från kommunens överförmyndarverksamhet. Det visar en enkätundersökning som Södertälje kommun genomfört tillsammans med fem andra överförmyndarverksamheter för 2017.
 • Enkäterna skickades ut till 30 procent slumpvis utvalda av kommunens huvudmän och gode män/förvaltare. Syftet med undersökningen var att följa upp målen och förbättra verksamheten.

  Kansliet vill tacka alla huvudmän, gode män och förvaltare som besvarade enkäten. Kansliet kommer arbeta för att behålla en god service, hög tillgänglighet och bra information framöver.

  Länk till hela artikeln

  Se resultatet av enkäten för huvudmän

  Se resultatet av enkäten för gode män och förvaltare

 • Redogörelse för gode män till ensamkommande barn
  För Dig som är god man för ensamkommande barn som vistas i Södertälje kommun och ska lämna in en redogörelse. Använd gärna vår nya E-tjänst, länk: https://eservice.sodertalje.se/eservice/
  Välj 1. Omsorg och socialt stöd, 2. Överförmyndarnämnden, 3. Välj blankett ”E-tjänst Redogörelse – God man för ensamkommande barn”

 • Särskilt förordnad vårdnadshavare
  Du som av tingsrätten har förordnats som särskilt förordnad vårdnadshavare redovisar ditt uppdrag till överförmyndarnämnden en gång per år. Redovisningen och redogörelsen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast den 1 mars varje år.

 

 • Den 10 april 2017 beslutade överförmyndarnämnden att ändra arvodesreglerna för gode män till ensamkommande barn från och med den 1 juli 2017:
  - God man för asylsökande barn arvoderas med 27 % av prisbasbeloppet, ca 1 000 kr per månad
  - God man för barn med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd  arvoderas med 20 % av prisbasbeloppet, ca 738 kr per månad

 • Södertälje kommun har ett nytt tolkavtal med Semantix. Kontakta överförmyndarnämndens kansli för kundnummer och anvisningar för beställning av tolk.

fungerar

Personer (huvudmän) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller förvaltare (ställföreträdare) utsedd för sig av tingsrätten. I vissa mer begränsade fall kan överförmyndarnämnden utse en god man.

Ställföreträdarens uppdrag är att, beroende på uppdragets omfattning, bevaka huvudmannens rätt, förvalta hans eller hennes egendom och sörja för hans eller hennes person. Den som har god man förordnad för sig behåller sin rättsliga handlingsförmåga till skillnad från den som har förvaltare förordnad för sig som förlorar sin rättsliga handlingsförmåga. En förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med en god man.

Förmyndare, det vill säga ställföreträdare för barn, har motsvarande uppdrag att representera barnet.

 • Att utöva tillsyn över ställföreträdarna, bland annat genom att kräva in och granska redovisningar. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdaren tar till vara huvudmannens bästa på ett sätt som överensstämmer med uppdraget och tillämpliga lagregler.
 • Att bereda och pröva anmälningar eller ansökningar som rör anordnande och upphörande av vissa begränsade godmanskap samt byten av gode män och förvaltare.
 • Att ta ställning till ansökningar från ställföreträdare för vissa åtgärder eller rättshandlingar, till exempel uttag av medel från ett överförmyndarspärrat konto, köp, försäljning, inteckning av fast egendom eller tomträtt samt olika frågor om nyttjanderätt, köp och försäljning av bostadsrätt, arvskiften m.m.

Den som inte är nöjd med överförmyndarnämndens beslut kan överklaga hos tingsrätten.

Bild pÃ¥ Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Telefontid mån-ons 10-12 Telefon: 08-523 037 80 E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje