2018-03-22

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.- 4. Informationsärenden

5. Förslag till policy avseende friköp av kommunala arrendetomter på öar

6. Utvärdering av den förstärkta markanvisningspolicyn och förslag till ny markanvisningspolicy   

7. Ekonomisk värdering av återskaffningskostnaden av träd- Alnarpsmodellen 2.2 

8.- 12. Anmälnings- och informationsärenden

13. Övriga frågor