Södertäljelyftet

År 2019 avslutades den särskilda investeringssatsningen Södertäljelyftet. Under tre år har närmare 80 miljoner kronor investerats, bland annat i beläggningsarbeten av gator och vägar, upprustning av idrottsanläggningar samt uppförandet av en staty av århundradets Södertäljebo, Christina Sandberg, på Storgatan.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om en särskild investeringssatsning under namnet Södertäljelyftet, en satsning utöver beslutade investeringar i Mål och budget.

Södertäljelyftet omfattade en budget på 100 mnkr för perioden 2017–2019, varav 34,6 mnkr efter revideringar avsedda 2019. Vid 2019 års slut hade 24,7 mnkr av dessa tagits i anspråk. För hela perioden har 78,7 mnkr använts vilket ger en genomförandegrad för Södertäljelyftet på nära 79 procent.

Bland de genomförda investeringarna i Södertäljelyftet märks: 
• Åtgärder för gatumiljö (beläggningsarbeten 34,7 mnkr)
• Upprustning av idrottsplatser (Lungbacken, Hölö, Mölnbo Enhörna, och Östertälje; sammantaget 9,4 mnkr)
• Mötesplatser (8,7 mnkr)
• Investeringar i Torekällberget (5,0 mnkr)
• Inköp av förskolebuss (3,7 mnkr)
• Framtid Järna (3,6 mnkr)
• Investeringar i spontanidrott (2,9 mnkr)
• Ny ismaskin till Scaniarinken (1,3 mnkr)
• Uppförandet av Christina Sandberg-statyn på gågatan (0,8 mnkr).

Källa: Årsredovisning 2019

Detta planerades för Södertäljelyftet:

Enhörna

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras i Enhörna. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Asfaltsrink

Asfaltering av grusytan vid Enhörna IP som föreningen idag spolar till skridskobana, för att skapa förutsättningar för främst Enhörnaborna och skolan till vinteridrott. Ytan spolas varje år av ideella ledare. 2016 monterade föreningen en rink på grusytan för att förenkla spolningen på vintern och för att förlänga issäsongen.

Medel: 200 000 kr
Tidplan: 2018

BMX-bana

Idén om att anlägga en BMX-bana i Enhörna för att skapa förutsättningar till en aktiv fritid och ökad hälsa kommer från Enhörnaborna själva. Banan ska bli ett tillskott till Enhörnas utbud av aktiviteter för barn och unga.

Medel: 300 000 kr
Tidplan: 2018

Staket kring konstgräsplanen

Anläggning av ett staket runt Enhörnas konstgräsplan i syfte att skapa en ram runt planen för att hålla bollarna innanför spelplanen.

Medel: 100 000 kr
Tidplan: 2018

Utegym

Anläggning av ett utomhusgym som komplement till dagens motionsspår och idrottsplats vid Enhörna IP, i syfte att förstärka Enhörnabornas möjligheter till friskvård och därmed öka folkhälsan.

Medel: 500 000 kr
Tidplan: 2018

Upprustning Vallaskolan

Inköp av clevertouch till två undervisningslokaler, stolar till musiksalen, möbeltassar, mattor och ljudabsorbenter samt markis till biblioteket.

Medel: 165 000 kr
Tidplan: 2017

Solskydd Valla förskola

Medel: 150 000 kr

Tidplan: 2017

Påbörjande av konstgräsplan (9-manna)

Medel: 685 000 kr

Tidplan: 2017

Hölö-Mörkö

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras i Hölö-Mörkö. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Gång- och cykelväg Wijbacksvägen

För att öka framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter på Wijbacksvägen kommer kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg i samarbete med Trafikverket.

Medel: 1 200 000 kr
Tidplan: 2019

Upprustning av Hölö IP

Anläggning av konstgräsplan och förstärkt belysning på grusplanen vid Hölö IP, i syfte att öka möjligheterna för Hölö-Mörkö IF att utveckla sin verksamhet.

Medel: 4 500 000 kr
Tidplan: 2018

Belysning Hölö IP

Medel: 600 000 kr
Tidplan: 2017

Upprustning Hölöskolan

Inköp av matsalsmöblering och AV-utrustning.

Medel: 275 000 kr
Tidplan: 2017

Järna

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras i Järna. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Framtid Järna

Medlen ska användas för att genomföra projekt utifrån förslag/idéer i samband med arbetet med Framtid Järna. Ett flertal olika insatser, till exempel genomförs nya omklädningsrum på Järna IP.

Medel: 4 550 000 kr för 2018
Medel: 1 200 000 kr för 2019

Asfaltering av Nykvarnsvägen

Medel: 400 000 kr

Tidplan: 2017

Upprustning i ishallen

Nya omklädningsrum och ljuddämpning av ishallen.

Medel 600 000 + 400 000* kr
Tidplan: 2017
*400 000 kr omfördelat från Södertäljelyftets totala ram.

Vårdinge-Mölnbo

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras i Vårdinge-Mölnbo. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Elljusspår

Flyttning av befintligt elljusspår, från privatmark till kommunens mark. Nydragning av belysning.

Medel: 500 000 kr
Tidplan: 2019

Gång- och cykelväg Mölnbo-Gnesta

Trafikverkets väg 57 kommer att byggas om för att bli mer trafiksäker, i samband med det byggs en gång- och cykelväg mellan Mölnbo och Gnesta.

Medel: 1 500 000 kr
Tidplan: 2018

Spontanidrott Mölnbo IP

Mölnbo IP ska ytterligare utvecklas genom en spontanidrottssatsning inom området, till exempel asfaltering av mark för isyta, skapande av utegym och multisportyta med konstgräs. Spontanidrott handlar om att barn, unga och vuxna ges förutsättningar att idrotta spontant nära där man bor och på tider som passar var och en. Genom den nära tillgången till aktivitetsytor grundläggs också intresse för att idrotta vilket i sin tur kan bidra till ökat deltagande i föreningslivet.

Medel: 800 000 kr
Tidplan: 2017

Datorer till Mölnboskolan

Medel: 123 000 kr
Tidplan: 2017

Asfaltering av isbana och utegym

Medel: 800 000 kr
Tidplan: 2017

Kultur och fritid

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras för kultur- och fritidsområdet. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

IT-verkstäder på fritidsgårdar

Syftet är att göra programmering till en del av grundutbudet på kommunens fritidsgårdar. Ung fritid har initierat ett arbete med att bygga upp kreativa verkstäder på fritidsgårdarna, under namnet Maker Space. Investeringen avser främst inköp av teknik (3D-skrivare, datorer, labbutrustning etc). Projektet är en del av en långsiktig strategi för att förnya verksamheten, men även att skapa förutsättningar för barn och unga att göra sig redo för vuxenlivet och arbetsmarknaden. Det är tre fritidsgårdar som ska anpassas framöver.

Medel: 400 000 kr för 2018
Medel: 400 000 kr för 2019

Konstsnöspår i Tveta

Projektet syftar till att utveckla Tveta som rekreationsområde och förlänga säsongen för skidåkning. Innan projektstart behöver en förstudie genomföras, tillsammans med en dialog med föreningslivet kring möjliga samarbeten. En antal snökanoner ska anskaffas till det 2,5 km långa spåret.

Medel: 5 000 000 kr
Tidplan: 2018

Utveckling Torekällberget

Ett flertal åtgärder för att höja säkerheten på Torekällberget: komplettering av bevakningskameror och ny belysning i stadsmuseiverksamheten. Inköp av inventarier och utrustning till Torekällbergets nya miljö Ekenbergs verkstad.

Medel: 2 800 000 kr för 2017
Medel: 700 000 kr för 2018

Spontanidrott och idrottsplatser

Ytterligare satsningar för att fortsätta spontanidrottssatsningen inom kommunen. Den pågående planen kan genom detta påskyndas. Nya ytor för spontan rörelse nära boendemiljöer är kan bidra till en ökad folkhälsa. Rörelse bidrar till att barn, ungdom och vuxna blir friskare. Dessa ytor gör att barn, ungdom och vuxna kan idrotta på de tider som passar var och en. Genom den nära tillgången till aktivitetsytor grundläggs också intresse för att idrotta vilket i sin tur kan bidra till ökat deltagande i föreningslivet.

Konkreta åtgärder är bland annat gungställning, fallskydd och markarbeten vid Rosenlunds spontanidrottanläggning och staket och markarbeten vid Bodastigens spontanidrottsplats.

Medel: 1 450 000 kr för 2017
Medel: 2 000 000 kr för 2018

Upprustning Östertälje IP

Ytterligare satsningar för att fortsätta spontanidrottssatsningen inom kommunen. Den pågående planen kan genom detta påskyndas. Den konkreta insatsen är nytt konstgräs sjumannaplan för både organiserad idrott och spontan verksamhet.

Medel: 500 000 kr
Tidplan: 2017

Staty av Christina Sandberg

Christina Sandberg (1919-2009) var en mycket välkänd och uppskattad profil i Södertälje. Hon var frälsningssoldat och stod utanför Åhléns med sin bössa. Inför millennieskiftet blev hon framröstad som Århundradets Södertäljebo i Länstidningen. Hennes ideella engagemang och närvaro har uppskattats och värdesatts högt av Södertäljeborna. Nu hyllar Södertälje kommun henne genom en bronsstaty i naturlig storlek av konstnären Gunilla Wihlborg. Statyn kommer att placeras på den platsen hon stod.

Medel: 800 000 kr
Tidplan: 2017

Litterära skyltar

Produktion av nya litterära skyltar som kan ge Södertäljeborna ett nytt sätt att uppleva sin stad och skapa sammanhang för medborgarna.

Medel: 50 000 kr
Tidplan: 2017

Vård och omsorg

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras för vård- och omsorgsområdet. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Miljöåtgärder för att förhindra/minska problemskapande beteende på LSS och daglig verksamhet

Anpassning av miljöer där personer med funktionsnedsättning bor, praktiserar eller arbetar. Investeringar för en anpassad miljö på LSS- boenden och daglig verksamhet för minskad stress och oro hos brukare. På så sätt minskar också risken för negativa beteenden som våld samt hot om våld bland brukare. Därmed förbättras också medarbetares arbetsmiljö.

Medel: 200 000 kr för daglig verksamhet och 200 000 kr för LSS för 2018 
Medel: 200 000 kr för daglig verksamhet och 200 000 kr för LSS för 2019

Tillgänglighetsanpassningar Omsorgsnämnden

Alla medborgare ska ha samma tillgång till kommunens tjänster. Därför måste våra offentliga lokaler vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassningar av gamla lokaler kräver stora resurser och sker löpande.

Medel: 200 000 kr för 2018
Medel: 200 000 kr för 2019

Tillgänglighetsanpassningar Socialnämnden

Alla medborgare ska ha samma tillgång till kommunens tjänster. Därför måste våra offentliga lokaler vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassningar av gamla lokaler kräver stora resurser och sker löpande.

Medel: 200 000 kr för 2018
Medel: 200 000 kr för 2019

Tillgänglighetsanpassningar Äldreomsorgsnämnden

Alla medborgare ska ha samma tillgång till kommunens tjänster. Därför måste våra offentliga lokaler vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassningar av gamla lokaler kräver stora resurser och sker löpande.

Medel: 200 000 kr för 2018
Medel: 200 000 kr för 2019

Stimulerande miljöer på vård- och omsorgsboenden

Investeringar som stimulerar minnen och sinnen. På så sätt minskar stress, oro och negativa beteenden bland brukare. Upplevelser som musiksäng, upplevelserum och utemiljön är exempel på satsningar som förebygger problemskapande beteenden.

Medel: 2 000 000 kr för 2018
Medel: 1 000 000 kr för 2019

Samhällsbyggnad

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras för samhällsbyggnadsområdet. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Odlingsstrategi

Behovet av lokal- och närodlat kommer att bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan i samhället. För att säkerställa produktionen av närproducerade livsmedel ska jordbruksmark värnas i enlighet med Södertälje kommuns översiktsplan. Av den anledningen färdigställer kommunen en strategi för odling på landsbygden och i staden, som sedan ska implementeras i Södertälje. Inom ramen för Södertäljelyftet säkras nödvändiga investeringar och genomförandet av projekt kopplat till odlingsstrategin.

Medel: 1 000 000 kr
Tidplan: 2018

Åtgärder för vatten- och avloppsförsörjning

I kommunens VA(vatten- och avlopps)-policy och VA-plan beskrivs hur den långsiktiga vatten- och avloppsförsörjningen ska säkras. För att säkra de åtgärder som kommunen som markägare kan behöva göra har Tekniska nämnden tilldelats medel för att kunna genomföra delar av det som beslutats i VA-planen. Åtgärder som kan vara aktuella är exempelvis att säkra dagvattenhanteringen på kommunens mark, att säkra den enskilda vattenförsörjningen eller att genomföra åtgärder till skydd mot översvämningar.

Medel: 3 000 000 kr för 2018
Medel: 5 000 000 kr för 2019

Gatumiljö och trafiksäkerhet

Dessa insatser syftar till att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter och för bilister. Att gator och vägar har en god standard är en del i att skapa en attraktiv och fungerande livsmiljö, men även en förutsättning för att skapa en säker trafikmiljö. Projektet innefattar byte av sliten beläggning på huvudleder, lokalgator, gångbanor och gång- och cykelvägar.

När det gäller trafiksäkerhet avser projektet att omfatta löpande och systematiskt arbete mot trafikolyckor, t ex hastighetsreducerande åtgärder och trafiksäkerhetsanpassning av gång- och cykelvägar.

Medel: 13 000 000 kr för 2017
Medel: 5 300 000 kr för 2018
Medel: 6 700 000 kr för 2019

Mötesplatser

Då kommunen exploaterar och förtätar befintliga bostadsområden ökar samtidigt behovet och kraven på offentliga miljöer av god kvalitet. Detta projekt omfattar investeringar i lekparker, mötesplatser och parker i nya bostadsområden. De första åtgärderna handlar om att utveckla vistelseplatser vid Södertälje kanal, exempelvis att anlägga större ytor med sittplatser och utegym. Insatserna är ett resultat av de förslag som kommunen samlat in från medborgare under Kringelfestivalen 2016. Nu genomförs även en inventering av parker i Södertälje tätort för att sammanställa vilka behov som finns. Därefter kommer förbättringsåtgärder att genomföras.

Medel: 5 000 000 kr för 2018
Medel: 5 000 000 kr för 2019

Infartsskyltar

Projektet syftar till att ersätta Södertälje kommuns infartsskyltar med elektroniska skyltar.

Medel: 3 000 000 kr
Insats: 2017

Utbildning

Dessa åtgärder inom Södertäljelyftet planeras för utbildningsområdet. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Extra anslag till anpassningsåtgärder på skolgårdar

Förskole- och skolgårdarnas funktion är en plats för lärande och motorisk utveckling. De ska också fungera som en plats för rekreation och återhämtning. Verksamheterna på förskolor och skolor behöver ibland förändras, och med hjälp av Södertäljelyftet kan den pågående planen för upprustning av skolgårdarna påskyndas. Anpassningsåtgärder kan till exempel vara att göra om ett stort klassrum till två mindre för att bättre passa verksamheten, eller att bygga om en förskolegård för små barn till en som är anpassad till större barn med högre bänkar, större gungor och svårare balansgång. Arbetet inleds med uppgradering av Brolunda förskola, Burspråkets förskola och Lärkans förskola under 2018. För 2019 står Urbergets och Lina förskolor på tur.

Medel: 5 000 000 kr för 2018
Medel: 4 000 000 kr för 2019

Förskolebuss

Inköp av ytterligare en buss för förskoleverksamheten. Förskolebussen används som komplement till den ordinarie förskoleverksamheten och används som en mobil förskoleavdelning. Syftet är att skapa en större flexibilitet inom förskolans verksamhet och att undvika användandet av paviljonger. Bussen köps in av samhällsbyggnadskontoret och hyrs ut till utbildningskontoret.

Medel: 4 200 000 kr
Tidplan: 2017