Aktuellt

Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

2020-04-29

Många av Södertäljes föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset covid-19 på olika sätt. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett antal åtgärder till Södertäljes ideella föreningar för att förbättra situationen på kort och lång sikt.Komplement till de statliga medel som beslutats.

Åtgärderna här nedan är ett komplement till de beslutade statliga medlen på 500 mkr till kultur och 500 mkr till idrott samt de statliga medel på 100 mkr till föreningar som arbetar med barn och unga i utsatta situationer, våld i nära relationer samt våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer. Föreningarna kan ansöka om dessa statliga medel via bifogade länkar.

Stöd kring lokaler och anläggningar

Föreningslivet befrias från kostnaden för korttidshyrande av lokaler och anläggningar under perioden 1 mars tom. 30 juni 2020. Handläggare från kommunens lokalbokning kontaktar de föreningar som fakturerats för mars 2020. Gäller endast de lokaler som bokas genom lokalbokningen genom förening och anläggning.

De föreningar som har ett längre hyresförhållande skall vända sig till sin hyresvärd för att ansöka om hyressänkning med anledning av Covid 19.

Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via kommunens lokalbokning har möjlighet att avboka dessa med kort varsel utan kostnad. Gäller från 1 mars. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via kommunens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med kommunen.

Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd

Södertälje kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Kommunen kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 under vårterminen 2020.

Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd

För de årliga verksamhetsstöd samt aktivitetsstöd som återstår för verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar. Dessa skall dock vara inlämnade innan utbetalning i september 2020.

Förstärkt aktivitetsstöd

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020. Ambitionen är att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta är ännu ej klar utan utreds i dialog med RF-SISU Sörmland.

Fortsätt fylla i för aktivitetsbidrag på korten för de aktiviteter som genomförs.

Möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet

Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med kommunen för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet för vårterminen 2020.

Angående de statliga medlen till idrottsrörelsen och kulturen

2020-04-17 från RF:s webbsida

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

Länkar från RF SISU/Sörmlands webbsida

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarkanfapengartillmidsommar

 

https://www.rfsisu.se/sormland/bidragochstod/Coronaepidemin/sokbarafonderochkommunaltstodundercoronakrisen/

Merparten av de 500 miljonerna som regeringen delar ut för att stödja kultursektorn under coronakrisen kommer att fördelas av Statens kulturråd.

370 miljoner kronor går till Statens kulturråd, 50 miljoner till Filminstitutet – som ska fördela dem mellan biografer och filmfestivaler. 70 miljoner går till Konstnärsnämnden och 10 miljoner går till Författarfonden.

Länk till SVT nyheter här

Länk till kulturrådets sida med samlad information och länkar till de övriga som administrerar ansökningar.

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen

2020-04-24 från Kulturrådets webbsida

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet och behoven är stora. Det är bråttom att få ut den del av stödpaketet till kulturen som regeringen beslutat att Kulturrådet ska fördela.

– Behoven är stora och nu är det bråttom att få ut stödet till kulturarrangörer i hela landet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ska göra allt vi kan för att pengarna snarast möjligt ska nå dem som bäst behöver stödet. Vi hoppas att det ska vara ute till mottagarna före midsommar.

 – Kultursektorn har gått miste om enorma intäkter på grund av coronakrisen. Vi inser att stödpaketet inte kommer att täcka alla förluster och att vi kommer tvingas till svåra prioriteringar mellan sökande. Kulturrådet har haft dialog med branschorganisationer, kommuner och regioner för att fånga upp deras synpunkter.

Vilka får del av stödet Kulturrådet fördelar?

Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang.

Det handlar om konserter, scenkonstföreställningar, konstutställningar, föreläsningar och liknande evenemang som riktat sig till allmänheten och ställts in med anledning av förbud mot allmän sammankomst och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Evenemanget måste ha offentliggjorts eller fastställts i plan för verksamheten och skulle ha hållits före sista maj 2020.

Även konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet.

 Krisstödet gäller intäktsbortfall på grund av inställt arrangemang, med avdrag för minskade kostnader som följd av att evenemanget ställts in. Stödet får uppgå till högst 75 procent av inkomstbortfall upp till en miljon kronor och 50 procent över en miljon kronor. En aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. På samma sätt ersätts merkostnader som kan knytas till ett uppskjutet kulturevenemang. Kulturrådet kommer ta hänsyn till behovet av ekonomiskt stöd och mångfald av kulturella uttryck. 

Ansökningsomgången öppnar tisdag den 28 april. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. 

Eftersom vi inte har informationen klar än om vad vi kommer fråga efter i ansökan, ber vi dig vänta med frågor tills på tisdag då vi kommer ut med mer information. Vi kommer arbeta under hög belastning för att hinna få ut stödpaketet innan midsommar. Vi förväntar oss många ansökningar och ber dig därför att i första hand söka information på vår webbplats.

Nedan följer de länkar där ni kan inhämta ytterligare information

Läs mer på RF:s sida för aktuell information inom Riksidrottsförbundet:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Läs mer på Södertälje kommuns webbsida

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/

Läs mer på polismyndighetens webbsida

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar

 

Vi följer utvecklingen kring coronaviruset covid-19 och information från myndigheterna och uppdaterar föreningarna i Södertälje kommun med information när det behövs.

Kontakt

Kontakta gärna lokalbokningen i första hand på: boka@sodertalje.se

Ring lokalbokningen på telefon 08-523 066 00 eller

Ester Minasson

Jörgen Ström

Tiina Ahtela

samtliga på telefonnummer: 08-523 010 00

 

Kontakta gärna föreningsstöd på: forening@sodertalje.se så hjälper vi er gärna.

Susanne Bergström: 08-523 010 94

Sara Rautio: 08-523 067 50